مؤلفه‌های مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیکی در ایران از دیدگاه خبرگان

نویسندگان

چکیده

امروزه جوامع و سازمان‌ها با تغییرات بسیار سریع، همه‌جانبه و بنیادی مواجه‌اند. سازمان‌های موفق در این عصر، با آگاهی از زمینه‌های این تحولات و به تناسب آنها، تغییرات لازم را در خود ایجاد می‌کنند. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از جمله مهمترین این تغییرات می‌باشد. در صورتی که بتوان چالش‌ها و موانع توسعه دولت الکترونیک را شناسایی و راهکارهای مناسب برای رفع آنها را اتخاذ کرد، پیاده‌سازی دولت الکترونیک مزایای متعددی را برای جامعه به همراه خواهد داشت. یکی از مهمترین این چالش‌ها، پذیرش و بکارگیری خدمات دولت الکترونیک توسط شهروندان می‌باشد. این مقاله به بررسی مؤلفه های مطرح در زمینه پذیرش دولت الکترونیک بر اساس نظر‌سنجی خبرگان پرداخته و بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس، مؤلفه‌های موثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران بیان می‌شود. مؤلفه‌های مطرح در زمینه پذیرش دولت الکترونیک در قالب سه دسته مؤلفه های فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم بندی و مورد سنجش قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داده‌اند که فراهم‌بودن زیر ساخت‌ها و در دسترس‌بودن خدمات، مهمترین مؤلفه‌های مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Adoption of Electronic Government in Iran from the Experts’ Point of View

نویسندگان [English]

  • S Elahi
  • B Abdi
  • H danaee-Fard

چکیده [English]

Nowadays, societies and organizations encounter basic, multilateral and very quick changes. The successful organizations apply necessary changes based on these developments and advancements. One of these changes is the emergence of information and communication technology and consequently, e-government. Implementation of e-government has a lot of potential benefits for societies if the barriers and challenges of its development could be identified and the proper solutions be applied. E-government services' adoption and use by the citizens is one of the most significant challenges. This article discusses the important variables in e-government adoption according to experts’ opinions and based on Davies’ Technology Acceptance Model (TAM), the effective variables on the adoption of e-government in Iran are represented. These variables in e-government adoption have been categorized and evaluated in the three groups of individual, or-ganizational and societal variables. The result showed that availability of infrastructures and services is the main effective variable in e-government adoption in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-government
  • Information and Communication Technology
  • E-government Adoption
  • Change
  • Technology Acceptance Model (TAM)