توانایی مدل مبتنی بر تحلیل لوجیت در پیش‌بینی درماندگی مالی و تأثیر متغیر کارایی در بهبود مدل

نویسندگان

چکیده

امروزه ابزارهای تحقیق در عملیات به جزئی جدائی ناپذیر از تحقیقات مالی تبدیل شده اند. از جمله حوزه هائی که در آن  می توان از این ابزارها استفاده کرد،  فرآیند ایجاد و توسعه مدلهای پیش بینی، به خصوص مدلهای پیش بینی درماندگی مالی شرکتها است. در این تحقیق به طراحی مدل پیش بینی درماندگی مالی  با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل لوجیت و بر اساس نسبت های مالی و امتیاز کارایی شرکتها ، پرداخته شده است. به این منظور ابتدا الگویی مبتنی بر رگرسیون لوجستیک با متغیرهای نسبت های مالی طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. برای طراحی این الگو ابتدا طیفی از نسبتهای مالی در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از یک فرآیند کاهش متغیر،  نسبتهای مالی نهایی جهت طراحی الگو انتخاب شدند. در مرحله بعد  به منظور بررسی تاثیر ورود متغیر امتیاز کارایی بر دقت پیش بینی الگوی لوجیت ، امتیاز کارایی (که با استفاده از تحلیل پوششی داده ها محاسبه گردیده)، را به الگوی لوجیت طراحی شده اضافه نموده و دقت پیش بینی دو الگوی مذکور از طریق مقایسه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که الگوی های طراحی شده ، قابلیت پیش بینی وقوع درماندگی مالی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تا دو سال قبل از وقوع آن را دارند. ضمن آنکه نتایج بدست آمده نشان می دهد با ورود امتیاز کارایی، دقت الگوی مبتنی بر تحلیل لوجیت در پیش بینی شرکتهای درمانده مالی بهبود می یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Ability of a Model Based on Logistic Regression in Prediction of Financial Distress and Effectiveness of Efficiency Score in Improving the Model

نویسندگان [English]

  • S.M Mousavi Shiri
  • M.R Tabarestani

چکیده [English]

Nowadays operational research has become a part of financial re-search. One way that operational research can be used in financial re-search is designing financial distress prediction models. In this re-search we designed a financial distress prediction model based on lo-gistic regression and on financial ratios and efficiency scores. For this purpose, we designed and tested two models: 1- financial distress pre-diction model based on logistic regression that was designed by finan-cial ratio variable 2- financial distress prediction model based on lo-gistic regression that was designed by financial ratio and efficiency score variables. Efficiency score variable was calculated by Data En-velopment Analysis (DEA). The results show that these models are able to predict the financial distress of production corporations in Te-hran stock exchange two years prior to its occurrence. The results of the two models and comparison of them show that although efficiency score variable can improve the results of financial distress prediction models but the differences between the accuracy of predictions of fi-nancial distress in two models are not significant.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency Score
  • Financial Distress
  • Logistic regression
  • data envelopment analysis