شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکتهای تولیدکننده رادیو- تلویزیون با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه ای(ANP)

نویسندگان

چکیده

در شرایط بسیار پیچیده، متغیر ومملو از رقابت کنونی تنها سازمانهایی قادر به رقابت وحفظ بقاء خویش هستند که با آگاهی و شناخت از وضع موجود به برنامه‌ریزی جهت نیل به وضع مطلوب خود بپردازند. در چنین شرایطی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل شناخت وضع موجود یک سازمان به تعیین اهداف، برنامه‌ریزی و تلاش آن سازمان جهت رسیدن به چنین اهدافی نقشی حیاتی ایفاء نماید. مقاله حاضر به دنبال آن است تا با بکارگیری تحلیل فرایند شبکه ای به عنوان یکی از روشهای بسیارکارآمد تئوری تصمیم گیری به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکتهای تولیدکننده رادیو- تلویزیون ایران بپردازد. در این مقاله ابتداء با استفاده از نظر خبرگان عواملی چون انعطاف پذیری تولید، کیفیت تولید  به عنوان عوامل موثر بر بهره وری شرکتهای تولیدکننده رادیو- تلویزیون ایران شناسایی گردید و سپس با توجه به تاثیر عوامل شناسایی شده بر هم و نیز تاثیر این عوامل بر بهره وری با بکارگیری تحلیل فرایند شبکه ای اقدام به تعیین درجه اهمیت هر یک از این عوامل شد. به عبارت دیگر پس از تعیین روابط میان عوامل مختلف جهت مدلسازی مساله به علت غیرخطی بودن روابط میان عوامل از این تکنیک که توانایی در نظر گرفتن روابط متفاوت و متقابل میان عوامل مختلف را دارد، استفاده شد. در نهایت نیز جهت حل مساله از روش توانهای افزایشی به کمک نرم افزارAB(6.1) MATL استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying And Ranking The Effective Factors On TV-Radio Manufacturing Corporations Using ANP Method

نویسندگان [English]

  • E Asgharizadeh
  • S Shahriari

چکیده [English]

Nowadays, in the complicated unstable business environment,  only those organizations that have enough understanding and knowledge of changing  current situation to desirable one can be survived  in competitive market. Identifying  and ranking the effective  factors on productivity  as most important tool for recognition the actual conditions has a vital role to establish the organizational goals and programming to set them. This paper examines using the Analytical Network Process (ANP) as a powerful method of multiple attribute decision making theory to identify and rank the effective  factors on productivity for TV-Radio manufacturing corporations. To do this, we have got the experts judgments about the concepts like production flexibility and quality to determine the impressive factors on productivity for TV-Radio manufacturing corporations. Then, regarding to different influence of the factors on each other and in turn on productivity, we calculated their combined weights of the factors by ANP. It means because of non-linear structure  between factors, by assigning and marking those mutual relations we made a model as analytical network process which incorporates  a number of  inter-relationships. Finally, we solve our problem through incremental powers method using MATLB software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity
  • Analytical Network Process(ANP)
  • incremental powers
  • Flexibility
  • quality
  • TV-Radio Manufacturing Corporations