ارائه مدل ساختاری چابکی، مزیت رقابتی، و عملکرد سازمان‌های تولیدی ایران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی و تبیین مدلی به منظور دستیابی به چابکی در سازمان‌های تولیدی و بررسی تاثیر آن بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان انجام پذیرفت. برای دستیابی به این هدف ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به بررسی متغیرهای مکنون چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداخته شد. در مدل تحقیق، متغیرهای مکنون چابکی شامل اغنای مشتری، تسلط بر تغییرات و عدم‌اطمینان، همکاری در جهت افزایش رقابت‌پذیری، و اهرمی‌کردن اثر اطلاعات و افراد است. مزیت رقابتی شامل زمان رسیدن به بازار، قیمت/هزینه، کیفیت، نوآوری محصول، و تحویل قابل اعتماد است. عملکرد سازمان نیز شامل عملکرد بازار و عملکرد مالی است. هر کدام از این متغیرهای مکنون با شاخص‌های خودشان سنجیده شده‌اند. در ادامه با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی رابطه مستقیم چابکی بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی، رابطه مستقیم مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی، و رابطه غیرمستقیم چابکی بر عملکرد سازمانی(از طریق مزیت رقابتی) پرداخته شده است. نتایج روابط را مورد تایید قرار داده است. محاسبات با استفاده از نرم‌افزار Lisrel 8.54 انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect Of Information Technology Infrastructure Flexibility On Competitive Advantage And Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • G Khoshsima
  • A Jafarnezhad

چکیده [English]

In our country, government has recently invested many investments in part of Information Technology. Researchers have taken note of the potential efficiency and effectiveness of those investments. IT infrastructure expenditure accounts for over 58 percent of an organization's IT budgets. This research objective is: design a model for effect of flexible IT infrastructure on competitive advantage and organizational performance. For achieving this objective, a research model is presented after literature review. Model includs three construct of flexible IT infrastructure (three latent variables: flexible IT personnel, integration, modularity), competitive advantage (five latent variables: time to market, price/cost, quality, product innovation, delivery dependability), and organizational performance (two latent variables: market and financial performance). Based on research model, questionnaire was designed for measurement of observed variables. Questionnaires are posted to companies. Then, questionnaires are gathered and acquired 256 proper questionnaires. Data based on hypothesis are analyzed by LISREL version 8.54. Results showed that all of model indices are significant and flexibility of IT infrastructure is effective in competitive advantage and organizational performance, and competitive advantage also affects on organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility
  • IT infrastructure
  • Organizational performance
  • competitive advantage
  • Structural equation modeling