بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین بازده و ریسک سیستماتیک، چولگی و کشیدگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی85-1381 می پردازد. تحقیقات مشابه در این زمینه نتایج متفاوتی را در دوره های صعودی و نزولی بازار نشان می دهند به همین دلیل دوره زمانی تحقیق به دو دوره صعودی (83-1381) و نزولی (85-1383) تقسیم شده و رابطه مورد نظر در هریک از این دوره ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. از بین داده های 438 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فقط داده های 64 شرکت در بازه زمانی 85-1381 استفاده شده است، ملاک انتخاب این 64 شرکت میانگین تعداد روزهای معامله برروی سهام در هر سال می باشد. نتایج تحقیق به این مطلب اشاره دارد که براساس مدل قیمت‌گذاری داراییهای سرمایه‌ای چولگی نقش مهمی در توصیف بازده سهام در هر دو دوره ایفا می نماید؛ در دوره صعودی کشیدگی  با بازده رابطه معنی داری دارد ولی در دوره نزولی هیچ رابطه معنی داری بین کشیدگی و بازده وجود ندارد. این درحالیست که در مدل سه عاملی فاما و فرنچ بدلیل حضور عوامل اضافی شامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه، این ضرایب در هیچکدام از دوره‌ها معنی‌دار نمی-باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination Of The Effect Of Skewness And Excess Kurtosis On Stock Returns Description Through Capital Asset Pricing Model And Fama & French Three Factor Model

نویسندگان [English]

  • R Tehrani
  • A Nabizade
  • M Bolguriyan

چکیده [English]

This article examines the relationship between return, systematic risk, skewness and kurtosis in Tehran stock exchange during 2002-2006. Similar research, in this field, shows different results on upward and downward markets, therefore the period under study is divided into sub periods including upward market (2002-2004) and downward market (2004-2006) and the relationship between these sub periods are examined independently. Regarding to this approach, totally 64 firms from different industries are selected. Then, daily price and market index data were collected. Findings indicate that beta and skewness play essential role in describing stock return in both periods. Anyhow, in the upward market excess kurtosis has a significant relationship while in the downward market there is not such a significant relationship. Based on Fama & French three factor model, none of these coefficients are statistically significant which this can be due to additional factors embedded in this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • return
  • capital asset pricing model (CAPM)
  • Three factor model skewness
  • kurtosis