مقایسه خود مدیریتی مدیران نظام اداری کشور و مقایسه آن با خود مدیریتی حضرت امام خمینی (ره)مورد مطالعه:مدیران سازمانهای دولتی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

مدیریت بر خود، رویکردی جدید در ادبیات مدیریت است که در سه سطح فرد، گروه و سازمان مطرح شده است. فرض اساسی مدیریت سنتی، تقسیم کار بین مدیران و کارکنان یعنی تصمیم‏گیری و صدور دستور از جانب مدیر و اطاعت و اجرا توسط کارکنان است. این پیش‌فرض در مدیریت بر خود مورد تردید واقع می‏شود. در این رویکرد فرد تصمیم گرفته و خود اجرا می‏کند لذا نحوه اداره در این رویکرد با روش سنتی مدیریت متفاوت می‏باشد. با توجه به تأثیر عمده و اهمیت خودمدیریتی در رهبری و جایگاه ویژه آن در مدیریت، پژوهش حاضر به منظور بررسی وجود و یا عدم وجود تفاوت معنادار بین خودمدیریتی مدیران نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با معیارهای علمی و اسلامی، درصدد مقایسه خودمدیریتی این دسته از مدیران با خودمدیریتی امام خمینی- به عنوان الگویی جامع از یک رهبر دینی- می‏باشد. در واقع این پژوهش گامی است به سوی خودشناسی مدیران نظام اداری [شناخت]، به عنوان مقدمه اصلاح رفتار و سبک مدیریت آنان بر اساس معیارهای علمی و اسلامی [عمل]. بدیهی است موردکاوی خودمدیریتی حضرت امام خمینی لازمه این تحقیق می‌باشد. بر اساس نتایج آزمون تک گروهی بین خود مدیریتی مدیران و حضرت امام  تفاوت معنادار وجود دارد. مدیران در دو حوزه خدماتی اجتماعی و فرهنگی به ترتیب حائز بیشترین و کمترین امتیاز خودمدیریتی شده اند. در زمینه شاخص های نیت و عمل خالص، درک فوق حسی و عبادت نسبت به سایر شاخص ها، خودمدیریتی مدیران تفاوت بیشتری با خودمدیریتی حضرت امام دارد و در زمینه زیرشاخص های تجربه معنوی، پیش بینی آینده، عدم  انتظار پاداش و  تشویق  از دیگران ، گوش دادن به  شکایات و انتقادات دیگران و زمان معنوی نسبت به سایر زیر شاخص ها، خود مدیریتی مدیران تفاوت بیشتری با خود مدیریتی حضرت امام دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison Of Iranian Administrative Managers' Self – Management And Self – Management Of Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • M Rezaee Zadeh
  • H Abedee Ja'faree
  • M Nazem Bokaei

چکیده [English]

Self – management is a new approach in management literature which is explained in three levels: individual, group, and organizational.The main theory in traditional management is work distribution between managers and workers decision making and ordering is done by managers and accomplishment of these orders is the workers' duty. This approach is on debate in the case of self – management. In the latter, individuals make decisions and carry out orders themselves. So, the way of managing in this approach is different from traditional management system.Considering the main effects and importance of self-management in leadership and its special position in management, present study was designed to determine the presence or absence of any significant difference between Iran's administrative managers' self – management and Islamic and scientific criteria. To reach this goal, we compared self – management of these managers with self – management of Imam Khomeini as a comprehensive model of a religious leader. In fact, this study opens the door to self – recognition of administrative managers (recognition) as the preliminary step for modification and correction of their managerial behavior and style in accordance with scientific and Islamic criteria (action). Obviously, case-investigation of Imam Khomeini's self – management is essential for current study. Based on single – group test results, there is a significant difference between managers' self – management and that of Imam Khomeini. Managers in two different fields of social and cultural services received maximum and minimum self – management scores, respectively.As for pure intention and action, ultra – sensational perception and praying indices, there is greater difference between managers' self – management and Imam Khomeini's. Among spiritual experience sub – indices future forecasting, no expectance of reward or encouragement from others, listening to other's complaints and criticisms, and spiritual time showed more visible differences between managers' self – management and Imam Khomeini's one comparing with other sub – indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Administrative Managers' Self-Management
  • Self-management
  • Iranian Administrative Managers' Self-Management