بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان و ارائه یک الگوی جامع

نویسندگان

چکیده

کیفیت زندگی کاری یکی از بسترهای مهم توسعه سازمانی است و این به آن خاطر است که از طریق ارتقای کیفیت زندگی کاری می‌توان اهداف سازمان را تحقق داد. تحقیق حاضر بررسی کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان استانداری اصفهان می‌باشد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری که تعداد 110 نفر از کارکنان از جامعه آماری کل کارکنان استانداری اصفهان  به روش تصادفی ساده انتخاب و پس از جمع‌آوری اطلاعات،  با به کارگیری نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شد . سئوالات پرسشنامه بر مبنای پنج فرضیه شامل حقوق و دستمزد منصفانه، پرورش مهارت‌ها وقابلیت‌های انسانی ، انسجام اجتماعی در محیط کار ،‌استقلال در انجام وظایف و توسعه قابلیت‌های کاری و تنوع فعالیت‌ها طرح گردید. در کلیه آزمون‌های آماری حداکثر آلفا 5 درصد [ حداقل سطح اطمینان 95 درصد ]‌ در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله از تحلیل‌های آماری وجود رابطه مثبت ومعنی‌دار بین عوامل فوق و بهبود عملکرد کارکنان درمدلهای مورد بررسی را نشان می‌دهد . همچنین ارتباط قوی بین صلاحیت نیروی کار و کیفیت خدمات وجود دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining The Influence Of Quality Of Working Life On The Functionality Of Employees In Isfahan Province Government And Introducing A Comprehensive Pattern

نویسندگان [English]

  • I Soltani
  • M Dastani

چکیده [English]

Quality of Working Life is one of the important fields of organizational development and thus, one can materialize the organization's goals by improving the quality of working life. This Study pays attention to the effects of quality of working life on the functionality of Isfahan province government employees. The information has been collected by simple random distribution of questionnaires among 110 personnel in statistical community of the entire province government. After collecting the questionnaires, data were analyzed by the use of SPSS software.  The design of questions in the questionnaire was based on 5 different premises including fair wages and salaries, improving the skills and abilities of the staff, social unity in work environment, independence in doing responsibilities, and development of work abilities and the variation of activities. In all the statistical tests, the maximum considered alpha was 5 percent (a minimum safety level of 95%). The results showed a positive and meaningful relation between the mentioned factors and the improvement of the functionality of personnel in the studied models. Also a strong relation between qualification of work staff and the quality of services was observed.                                                                                                                             

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Working Life
  • Human resource development
  • productivity
  • Social Unity