نقش مقایسه‌ای واحدهای وظیفه‌‌ای در فرایند توسعه محصولات جدید (مورد مطالعه: شرکت تاژ)

نویسندگان

چکیده

در عصر حاضر‌ ـ که ویژگی بارز آن تغییر و تحولات سریع در جهان است ـ وجه مشترک شرکت‌های پیشتاز و موفق جهانی این است که مشتری‌مدار هستند و خود را نسبت به مشتریان متعهد می‌دانند. بازاریابی نوین تلاش می‌کند تا از طریق ارائه محصولات جدید به مشتریان نسبت به رقبا و با تأمین خواسته‌های آنان، مشتریان قدیمی را حفظ و مشتریان جدید را جذب کند، این همان رمز جهانگشایی شرکت‌های موفق است. بنابراین درک فرایند توسعه محصولات جدید و شیوه عملکرد واحدهای مختلف در این فرایند برای تمامی شرکت‌ها ضروری است. از این رو در این تحقیق، نقش واحدهای مختلف به عنوان عامل مهم و اثرگذار در فرایند توسعه محصولات جدید مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل اهمیت توسعه محصولات جدید و توجه به نوع و کیفیت محصولات در صنعت شوینده، بهداشتی و آرایشی، این تحقیق به بررسی نقش واحدهای مختلف شرکت تاژ در فرایند توسعه محصولات جدید می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد و عملیاتی و کارشناسان واحدهای وظیفه‌ای شرکت تاژ و شرکت‌های تابعه تشکیل داده‌اند. نهایتاً 42 پرسشنامه جمع‌آوری گردید و در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل آماری مورد استفاده در این تحقیق، تحلیل واریانس است. البته برای اینکه مشخص شود کدامیک از گروه‌ها از سایرین متفاوت است، از آزمون توکی‌بی  استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، نمره توان توسعه محصولات جدید در شرکت تاژ برابر با 121/3 است. با توجه به اینکه حد متوسط این نمره، عدد 3 است، می‌توان اظهار کرد که شرکت تاژ در توسعه محصولات جدید از توان تقریباً متوسطی برخوردار است. «مدیریت عالی» و «بازاریابی و فروش» اهمیت بیشتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارند. «واحد مالی» نیز با 41/13 درصد کمترین اهمیت را داشته است. سایر حوزه‌های وظیفه‌ای نیز با 18/16 درصد اهمیت، بین این دو گروه قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role Of Functional Units In New Product Development (NPD) Process

نویسندگان [English]

  • O Mahdieh
  • M Perech

چکیده [English]

New product development is said to be the lifeblood of a company. This is especially more true today than ever before in the history. Companies that simply wish to exist must now evolve new products at an increasing rate to enhance their competitive posture or even to survive. There are no sacred niches that can be harvested for long periods of time We must also be aware of the fact that companies must grow through new product development. To survive and flourish in the long run, the core technology must grow in the organization. Technology is growing at an ever increasing rate and must be integrated into product development otherwise the market niche of today will be obsolete and displaced by companies with the newer technology In this research the role of functional units of Tazh Company in New Product Development (NPD) process has been examined. 42 questionnaires were distributed among Tazh top and middle management levels and functional department's experts and the data were analyzed. Findings show that Tazh ability score in NPD was 3.121 and this means that the capacity of this company in NPD is almost good. "Top management" and "marketing & sales" departments had relatively higher importance than other functional areas. "Financial" department with 13.41 % had the lowest importance. Other functional areas with 16.18 % importance stood between these groups. In the final section of this paper, after conclusion, some recommendations were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Product
  • NPD
  • Functional Department
  • Tazh Company