بررسی عوامل موثر بر بازده غیر عادی کوتاه مدت شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

  نبود اطلاعات کافی در خصوص عملکرد گذشته و حال شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ابهام در خصوص چشم انداز آتی آنها و نبود سابقه معاملاتی برای سهام این شرکتها و نیز عدم تقارن اطلاعات بین عرضه کنندگان سهام جدید و سرمایه گذاران بیرونی باعث پیچیدگی فرآیند قیمت گذاری عرضه اولیه سهام در بورس می گردد و در نتیجه در چنین شرایطی شناسایی عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اهمیت می یابد در این پژوهش، بازده کوتاه مدت سهام جدید و نیز عوامل موثر بر بازده غیر عادی کوتاه مدت شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا عرضه اولیه سهام جدید در بورس اوراق بهادار تهران ، دارای بازده غیر عادی در صورت وجود بازده غیر عادی عوامل موثر بر آن کدامند. این تحقیق پنج فرضیه را بررسی می کند. در این فرضیه ها اندازه شرکت ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم ، عرضه عمده سهام جدید ، بازده بازار در ماه قبل از ورود شرکتهای جدید به بورس و نوع صنعت به عنوان متغیر مستقل و بازده غیر عادی کوتاه مدت شرکتهای جدید به عنوان متغیر وابسته می باشد. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزبه و تحلیل رگرسیون وتحلیل واریانس یک طرفه در دوره زمانی 85-1381 نشان می دهد که از بین عوامل مختلف تنها نوع صنعت بر بازده غیر عادی کوتاه مدت تاثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study Of Effective Factors On Abnormal Short-Term Return In New Listed Companies In Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • R Baradaran Hasan zadeh
  • J Aspookeh

چکیده [English]

The lack of sufficient information about the past and present performance of newly accepted companies at Tehran Stock Exchange, uncertainty in future perspective of these new companies, lack of precedent transactions for the stocks of these companies and also existence of information asymmetry between the suppliers of new stock and external investors have caused confusion in the process of pricing new stocks in the stock exchange. So in this situation it will be more important to recognize those factors which affect the short-term return of the new listed companies at Tehran Stock Exchange.In this research, the short-term return of new stock and also those factors that affect the short- term return of new-listed companies at Tehran Stock Exchange were studied. The goal of this research was to identify whether the issuance of new stock at Tehran Stock Exchange would result in abnormal return in short-run.This research evaluates five hypotheses. In these hypotheses the size of company, ratio of book value to market value, issuance of major new stock, and return of market a month before entering into the stock and the kinds of industry are considered as independent variables and abnormal short-term return of new-listed companies is also considered as dependent variable. Evaluation of researcher’s hypotheses by means of regression and one factor analysis of variance between years 1381-85 showed that among the different factors, only the kind of industry affected abnormal short-term stock return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New-Listed Shares
  • Stock return
  • Abnormal Short-Term Stock Return