ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

نویسندگان

چکیده

 یکی از موضوعات جدید در حوزه رفتار سازمانی موضوع معنویت و ارتباط فرافردی               است. منظور از ارتباط فرافردی، ارتباط و پیوند یک فرد با خدا است که در قالب همه خدایی، همه در خدایی، کارگزاری خدا و تعاملی با خدا نمایان می شود. از سوی دیگر تعهد سازمانی نیز بیانگر وفاداری کارکنان به سازمان و مشارکت آنها در موفقیت سازمان می باشد. از این رو در این مقاله به ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی پرداخته شده است. بررسی این رابطه، موضوعی جدید است که در کشور تاکنون به آن پرداخته نشده است. در این تحقیق تعداد 89 پرسشنامه در بین جامعه آماری تحقیق توزیع وجمع آوری و سپس از طریق نرم افزار  spssتحلیل گردید. نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی حاکی از آن است که بین ارتباط فرافردی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنادار مثبت وجود دارد. در واقع بین متغیر همه خدایی، همه در خدایی، ارتباط از نوع کارگزاری خدا و ارتباط از نوع تعاملی با خدا و تعهد سازمانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی و تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که بین ویژگی هایی نظیر جنسیت، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات با ارتباط فرافردی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن حاکی از آن است که مولفه همه خدایی دارای بالاترین و مولفه ارتباط تعاملی با خدا دارای پایین ترین رتبه درمیان مولفه های ارتباط فرا فردی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Correlation Between Super Personal Relationship And Organizational Commitment

نویسندگان [English]

  • A Kordnaiej
  • H Khanifar
  • A.A Rastgar
  • S Zeraatkar

چکیده [English]

The new subjects in the domain of organizational behavior are the concepts of spirituality and super personal relationship. The definition of super personal relationship is the relation and link to GOD that appears in the form of pantheism, panentheism, God agency and transactional relationship with God. On the other hand, organizational commitment is explanatory of loyalty of personnel to organization and their participation in organizational achievement. Hence, in this research the concept of super personal relationship and its relationship with organizational commitment has been investigated. Pursuing this relationship is a brand new subject which has not been under investigation in Iran up to now. In this research 89 questionnaires were distributed among the statistical community and were collected and then the results were analyzed by SPSS software. The results obtained from the Spearman Correlation Test reveal that there is a meaningful positive relationship between super personal relationship and organizational commitment. In fact, there is a meaningful positive relationship between organizational commitment variable and aspects of pantheism, panentheism, God agency and transactional relationship with God. Also the results obtained from the T test and One Way Anova show that there is no positive relationship between super personal relationship and gender, marital status and level of education. Furthermore, the results obtained from Friedman test show that components of pantheism have the highest and the components of transactional relationship with God have the lowest rank among all components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Super Personal Relationship
  • Organizational commitment
  • Pantheism
  • Panentheism
  • God Agency
  • Transactional Relationship with God