عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام با رویکرد فازی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) می‌باشد. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به شاخص قیمت سهام، از میان جامعه آماری 500 عضوی مورد مطالعه، تعداد 150 نفر از طریق روشهای نمونه‌گیری گروه‌بندی‌شده و تصادفی انتخاب، سپس با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه و بویژه پرسشنامه با ضریب پایایی 86% ، به استخراج مدل هدفگذاری شده تحقیق با تأکید بر فازی‌بودن آن و بهره‌گیری از نرم‌افزارهای SPSS و تکنیک فازی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که متغیرهای مدیریتی و سیاسی از میان  چهار متغیر درونی( ساختاری، مالی، بازاریابی و مدیریتی) و سه متغیر بیرونی( اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت سهام داشته اند. همچنین عوامل درونی در مقایسه با عوامل بیرونی، تأثیر بیشتری بر شاخص قیمت سهام داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Factors On Stocks Price Index Using Fuzzy Approach In Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • M Yahyazadehfar
  • H Aghajani
  • A Pakdin

چکیده [English]

The goal of this research is determining the effective factors on stocks price index using Fuzzy approach in Tehran Stock Exchange. Based on the literature, a sample of 150 people has been selected using group sampling among 500 people by application of Fuzzy technique and SPSS software. The targeted model is extracted by gathering data through documentation, interview and questionnaire with 86 percent of reliability. The results show that managerial and political variables have the greatest effects on stocks price index among the four internal variables (structural, financial, marketing and managerial) and three external variables (economic, political and cultural). Also, the effect of internal factors on stock price index was more than external factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stocks Price Index
  • fuzzy
  • Tehran Stock Exchange (TSE(