بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم رزرو اینترنتی در صنعت هتلداری

نویسندگان

چکیده

توسعه و پیشرفت فوق العاده شبکه های رایانه‌ای فضای کسب و کار را در تمام جهان دگرگون کرده است. متعاقب این تغییرات، صنایع و بخشهای مختلف بازار جهت حفظ خود در بازار رقابت و استفاده از مزایای ارائه شده توسط این سیستم سعی در بهره گیری از آن نموده اند. صنعت توریست و هتلداری نیز از این اصل مستثنی نمی باشد. شناسایی عوامل موثر بر درک الگوی رفتاری مصرف کنندگان و فرایند تصمیم گیری آنها به ویژه در فضای کسب و کار اینترنتی استراتژی های بازاریابی در صنعت هتلداری را تحت تاثیر جدی قرار داده است. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم رزرو اینترنتی با استفاده از الگوی تلفیقی تئوری پذیرش فناوری می‌باشد. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه نظرات 394 نفر از مشتریان هتلهای شهر شیراز جمع آوری گردید. پس از اطمینان از پایایی و روایی همگرا و واگرا ابزار تحقیق، فرضیه های تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های برازش مدل حاکی از برازش مطلوب الگوی مفهومی تحقیق می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که هزینه اقتصادی، عوامل اجتماعی و سهولت استفاده تأثیر مستقیم و معنی‌دار بر گرایش به استفاده مشتریان دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation Of The Effective Factors On Consumers' Intention To Use Internet Reservation System in Hotel Industry (Case Study: Shiraz Hotels)

نویسندگان [English]

  • Azim Zarei
  • Davood Feiz
  • Negin Masomi

چکیده [English]

Internet networks development have been changed business all over the world. As a consequence of this change, all sectors and industries in market place try to use these networks advantages to gain high market shares. Tourism and hotel industries are like other sectors. Identifying factors that affects consumers' be-havior and their decisions are important because this factor determines our mar-ket strategies. The purpose of this research is to survey these factors influencing consumers' intention to use internet reservation system in hotel industries based on compilation model of TAM. 394 consumers opinion was gathered by ques-tionnaire in Shiraz. All hypotheses were tested by structural equation modeling (SEM) in LISREL. Results showed that economic cost, Social factors and easy use have direct and significant effect on consumer's intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce
  • Services E-marketing
  • Hotel industry