بررسی تأثیر رفتار هم خلقی ارزش مشتری بر ارائه خدمات نوآورانه در سازمان؛ تبیین نقش رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر رفتار هم خلقی ارزش مشتری بر ارائه خدمات نوآورانه در سازمان؛ با تأکید بر رفتار شهروندی و مشارکت مشتری است. با توجه به استفاده از نتایج تحقیق در عمل این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را مشتریان بانک قوامین در شهرستان خرم آباد تشکیل می دهند. که با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب گردیده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شده است. در این تحقیق برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Amos و Spss استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رفتار هم خلقی ارزش مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر ارائه خدمات نوآورانه در سازمان دارد. به علاوه نتایج تحقیق مبین آن است رفتار شهروندی مشتری و رفتار مشارکتی مشتری در سطح خطای 05/0 تأثیر مثبت و معناداری بر خدمات نوآورانه دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying the Impact of Customer Value Co-creation Behavior on Provision of In-novative Services inside the Organization: Describing Citizenship Behavior and Col-laborative Behavior Role

نویسندگان [English]

  • Seyed najmadin musavi
  • Amir houshang nazarpoori
  • Abdollah saedi
  • Alli shariatnezhad

چکیده [English]

The purpose of this survey is to study the impact of customer value co-creation behavior on provision of innovative services inside the organization: describing citizenship behavior and collaborative behavior role. This is descriptive survey. The statistical population is customers of Ghavamin Bank in Khorram Abad. 384 persons were selected through stratified random sampling and Chocran formula. Questionnaire was research tool which its validity and reliability were respectively approved by content validity and Chronbach Alpha. Structural equations approach and AMOS and SPSS software were applied for hypotheses test. Findings showed that customer value co-creation behavior has significant positive effect on providing innovative services inside the organization. In addition, customer citizenship and collaborative behaviors in error level of 0.05 have significant positive effect on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer value co-creation behavior
  • Citizenship behavior
  • Collaborative behavior
  • Innovative services