تجزیه و تحلیل موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (ISM)

نویسندگان

چکیده

به دلیل چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که در دهه‌ی اخیر سازمان‌ها را تهدید کرده است، رویکرد مشتری گرایی و تمرکز بر خواسته‌های آن و طراحی راهبرد سازمان بر‌‌این اساس، برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمان‌ها کم‌رنگ شده است. در این راستا، مدیریت زنجیره تامین سبز، رویکرد مناسب جهت رسیدن به این اهداف است. مدیریت زنجیره‌ی تأمین سبز، یکپارچه کننده‌ی مدیریت زنجیره‌ی تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره‌وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره‌ی تأمین است. لذا تحقیق حاضر در پی آن است که به بررسی موانع اجرای شیوه‏های مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکت پارس خودرو با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری بپردازد. بدین منظور بخش لجستیک شرکت پارس خودرو مورد مطالعه قرار گرفت. در گام اول به بررسی موانع اجرای این شیوه‏ها پرداخته شد و نهایتاً موانع اصلی با نظر خبرگان امر در این زمینه انتخاب شد. پس از نهایی شدن این موانع، در گام دوم از روش مدلسازی ساختاری تفسیری به منظور تعیین ساختار و نقش موانع استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مانع عدم حمایت مدیران ارشد و میانی سازمان در سطح اول در میان کل موانع در رتبه اول قرار گرفت. و مانع عدم وجود رویکرد فعالانه و داوطلبانه سازمان و تأمین کنندگان در خصوص رعایت استانداردهای زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی در سطح نهم و آخر قرار گرفت. و همچنین متغیر های وابسته، بانفوذ و مستقل مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Green Supply Chain Man-agement Obstacles Using Interpretive-Structural Modeling (ISM)

نویسندگان [English]

  • Reza Omidvar
  • Ahmad Sardari
  • Naser Yazdani

چکیده [English]

Due to environmental, social and economic challenges which threat organiza-tions during recent decades, customer orientation and emphasis on his/her needs for competitive advantage are fading. Green SCM is appropriate approach for this issue. Green SCM integrates SCM with environmental requirements in all stages of products design, raw material supply, production and manufacture, distribution and delivery processes, and recycling management in order to maximize energy consumption productivity. So, this survey follows to study obstacles for green SCM in Pars Khodro Co. using ISM. For this, logistics section in Pars Khodro Co. was surveyed. In the first step, the obstacles were identified and then the main obstacles were selected by experts. In the next step, structure and role of obstacles were determined by ISM. Findings showed that lack of high and middle level managers’ support was ranked as the first one. Also, lack of active and volunteer role of organization and suppliers in implementation os environmental standards and social responsibilities was ranked as the last one (9th). In addition, dependent, independent, and influencing variables were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain management
  • Logistics
  • Pars Khodro Co
  • Interpretive structural modeling