بررسی تاثیر جذابیت ظاهری و اعتبار منبع پیام ویروسی بر نگرش مصرف‌کننده نسبت به برند

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

در سال‌های اخیر به علت رشد سریع اینترنت و استفاده از تجارت الکترونیک، بازاریابی ویروسی توجه سازمان‌های تولیدی و خدماتی را به خود جلب کرده است. با وجود این، تحقیقی در مورد تاثیر جذابیت و اعتبار منبع پیام بر نگرش مصرف‌کنندگان با نقش تعدیلگری درگیری ذهنی مصرف‌کنندگان و میزان ریسک‌پذیری آنها صورت نگرفته است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر جذابیت و اعتبار منبع پیام بر نگرش مصرف‌کنندگان با نقش تعدیلگری درگیری ذهنی مصرف‌کنندگان و میزان ریسک‌پذیری آنها می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را مصرف‌کنندگان گوشی همراه(سامسونگ، سونی، نوکیا، ال جی و آیفون) شهر بوشهر تشکیل می دهند. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، از طریق نمونه گیری در دسترس، تعداد430 پرسشنامه توزیع گردید که396 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازمدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که جذابیت و اعتبار منبع پیام بر نگرش مصرف‌کننده نسبت به برند تاثیر می گذارد. همچنین مشخص شد که در ارتباط بین جذابیت و نگرش مصرف‌کنندگان در مورد برند، درگیری ذهنی مصرف‌کنندگان نقش تعدیلگری دارد. در ارتباط بین اعتبار منبع پیام و نگرش مصرف‌کننده نسبت به برند، میزان ریسک‌پذیری افراد نقش تعدیلگری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Influence of Apparent Attrac-tiveness and Validity of Virus Message Source on Consumer’s view to Brand

نویسندگان [English]

  • Majid Esmailpour
  • Farshad Aram

چکیده [English]

In recent years due to extension and increase of internet and E-commerce, virus marketing has caught producing and service companies’ idea. Despite this fact, there is no survey on influence of attractiveness and validity of virus message source on consumer’s view to brand and their risk taking and this study aims to it. Statistical population is mobile owners (Samsung, LG, Nokia, Sony, and IPhone) in Bushehr. 430 questionnaires were distributed and 396 questionnaires were collected and analyzed by sampling. Data analysis was implemented by structural equation modeling using PLS software. Findings indicated that attractiveness and validity of virus message source affects consumer’s view to brand. Also, mental involvement of consumers has moderator role in the relation between attractiveness and consumer’s view to brand. In addition, rate of risk taking of individuals has moderator role in the relation between message source validity and consumer’s view to brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virus marketing
  • Message Apparent Attractiveness
  • Message Source Validity
  • Consumer’s View
  • Mental Involvement Level
  • Risk Taking Rate
13. Gentile, C., Spiller, N. and Noci, G. (2007), “How to sustainthe customer experience: an overview of experience components that co-create value with the customer”, European Management Journal, Vol. 25 No. 5, pp. 395-410. 14. Triantafillidou, A. and Siomkos, G. (2014), “consumption experience outcome: satisfaction, nostalgia intensity, word-of-mouth (WOM) communication and behavioural intentions”, Journal of consumer marketing , Vol. 31 Iss 6/7 pp. 526-540 15. Kazakova, S., Cauberghe, V. and Thijs, D. (2012), “The effect of flow on implicit memory of in-game brand placements”, in Eisend, M., Langner, T. and Okazaki, S., Advances in Advertising Research, Gabler Verglag, Wiesbaden, Vol. III, pp. 249-259. 16. McGinnis, L., Gentry, J. and Gao, T. (2008), “The impact of flow and communitas on enduring involvement in extended service encounters”, Journal of Service Research, Vol. 11,No.1,pp.74-90. 17. EURIB., 2009. Brand- experience model of Pine and Gilmore. European Institute for Brand Management 18. Oh, H., Fiore, A.M. and Jeoung, M. (2007), “Measuring experience economy concepts: tourism applications”,Journal of Travel Research, Vol. 46 No. 2, pp. 119-132. 19. Triantafillidou, A. and Siomkos, G. (2013), “Summer camping: an extraordinary, nostalgic, and interpersonal experience”, Journal of Vacation Marketing, Vol. 19 No. 3, pp. 197-208. 20. Brown, T.J., Barry, T.E., Dacin, P.A. and Gunst, R.F. (2005), “Spreading the word: investigating antecedents of consumers’ positive word-of-mouth intentions and behaviours in a retailing context”, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.33 No,2,pp.123.10.