بررسی نیّت مصرف محصولات غذایی ارگانیک با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

در سال‌های اخیر الگوهای مصرف مواد غذایی در نتیجه مسائل محیط زیست، نگرانی درباره ارزش غذایی محصولات و دغدغه­های سلامت به سرعت در حال تغییر است و در این میان توجه به مصرف محصولات غذایی ارگانیک از روندهای نوظهور در عرصه مصرف مواد غذایی گشته است. این مطالعه با هدف بررسی نیت مصرف محصولات ارگانیک با استفاده از چارچوب کلی نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق زنان ساکن شهر شیراز می باشند که 180 نفر به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و آزمون‌های فرض توسط دو نرم‌افزارSmart‌ PLS2.0, Spss2.0  صورت گرفت. نتایج تحقیق تاثیر مثبت معنادار سه سازه نگرش، هنجار اجتماعی و کنترل رفتار ادراک شده را بر نیت مصرف محصولات ارگانیک مورد تایید قرارداد، لیکن فرضیات مربوط به نقش تعدیل کننده سازه هنجار اجتماعی در مدل مورد تایید واقع نشد. همچنین تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی سن و تحصیل بر نگرش زنان به مصرف محصولات ارگانیک نیز مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها