تأثیر رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با توجه به نقش میانجی‌گری مدیریت دانش مشتری و دانش بازار

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

مؤسسات و شرکت­های دانش بنیان با محیط­های رقابتی مواجه‌اند که از ویژگی­های این محیط­ها، ازدیاد تکنولوژی­های جدید، از مد افتادن سریع و تغییرات سریع در خواسته‌های مشتریانمی‌باشد. برای رقابت موفقیت آمیز، این شرکت­ها نیاز دارند که در توسعه مداوم محصولات جدید و افزایش نرخ این محصولات تلاش فراوان کنند. راهبردها و رویکردهای شرکت­های دانش بنیان و استفاده از دانش بازار و دانش مشتری، به میزان زیادی بر موفقیت محصولات جدید این شرکت­ها تأثیر­گذار است. هدف این  تحقیق بررسی تأثیر رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید و هم‌چنین نقش مدیریت دانش مشتری و دانش بازار در این رابطه و عملکرد موسسات دانش­بنیان است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری  تحقیق را مدیران و کارشناسان موسسات دانش­بنیان پارک­های علم و فناوری خلیج فارس تشکیل می­دهد. حجم نمونه  تحقیق 96 نفر می‌باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل­سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج  تحقیق نشان داد که رویکرد بازارمحوری سازمان بر مدیریت دانش مشتری و دانش بازار، رویکرد تکنولوژی­محوری سازمان بر مدیریت دانش بازار، رویکرد کارآفرینی­محوری سازمان بر مدیریت دانش مشتری، مدیریت دانش بازار بر موفقیت محصولات جدید و مدیریت دانش مشتری بر موفقیت محصولات جدید تأثیر مثبت و معناداری دارد. اما رویکرد تکنولوژی­محوری سازمان بر مدیریت دانش مشتری و رویکرد کارآفرینی­محوری سازمان بر دانش بازار تأثیر مثبت ارد ولی در سطح اطمیان 95 درصد معنادار نمی‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها