بررسی اثر نوآوری شخصی، تأثیرات اجتماعی و تبلیغات بر قصد پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه چارچوب ارزش

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در سال­های اخیر، ابزارهای نوآورانه مانند تلفن‌های هوشمند و تبلت­ها با قابلیت نصب برنامه­های کاربردی، امکان ارائه خدمات بانکداری همراه را به وجود آورده است. علیرغم مزایای بانکداری همراه، استفاده از آن به‌طور گسترده مورد پذیرش قرار نگرفته است و مشتریان هم­چنان مایل به انجام امور بانکی خود با استفاده از رویه­های سنتی هستند. با توجه به اینکه اگر بانکداری همراه مورد توجه مشتریان قرار نگیرد، نمی‌توان از منافع آن به‌طور کامل بهره­مند شد، شناسایی عوامل مؤثر بر قصد پذیرش بانکداری همراه توسط مشتریان اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله بررسی اثر نوآوری شخصی، تأثیرات اجتماعی و تبلیغات بر قصد پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه تصمیم­گیری مبتنی بر ارزش توسط مشتریان است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بانک­های مختلف شهر اصفهان است. با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماری، تعداد اعضای نمونه  با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر محاسبه و از روش نمونه­­گیری تصادفی طبقه­ای برای انتخاب اعضای نمونه استفاده شد. داده­های تحقیق با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع­آوری و با رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری با بهره­گیری از نرم­افزار Warp PLS تحلیل شد. نتایج به‌دست‌ آمده نشان می­دهد قصد پذیرش بانکداری همراه تحت تأثیر پیامدهای مثبت و منفی ادراک‌شده قرار دارد. به این صورت که مزیت نسبی و سازگاری ادراک­شده بر قصد پذیرش بانکداری همراه تأثیر مثبت دارد. اما ریسک ادراک­شده دارای تأثیر منفی بر قصد پذیرش بانکداری همراه است. همچنین مشخص شد که نوآوری شخصی به‌طور مستقیم و نیز غیرمستقیم، از طریق افزایش مزیت نسبی ادراک‌شده و کاهش ریسک ­ادراک­شده بر قصد پذیرش بانکداری همراه تأثیر می­گذارد. تأثیرات اجتماعی نیز بر مزیت نسبی ادراک‌شده و قصد پذیرش بانکداری همراه اثر مثبت و بر ریسک ادراک­شده اثر منفی داشت. تبلیغات تنها بر کاهش ریسک ادراک­شده تأثیر داشت.
 

کلیدواژه‌ها