طراحی مدل عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی الکترونیکی تورهای خارجی (مورد مطالعه: آژانس‌های مسافرتی شهر تهران)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

بازاریابی الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبه‌های نواوری در انجام فرایند‌های کسب و کار، توسط سازمان‌ها و شرکت‌های زیادی در سطح جهان به کار گرفته شده است. امروزه گسترش تجارت الکترونیک، مراجعه حضوری به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را کاهش داده است. بازاریابی الکترونیکی می‌تواند منجر به بهبود فروش خدمات مسافرتی گردد. در نتیجه هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی الکترونیک در افزایش فروش تورهای خارجی توسط آژانس‌های مسافرتی واقع در شهر تهران می‌باشد. جامعه اماری این تحقیق شامل مشتریان آژانس‌های مسافرتی شهر تهران می‌باشد که سابقه خرید آنلاین تور مسافرتی داشته اند و حجم نمونه با توجه به این که از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است با استفاده از رابطه ی 5q

کلیدواژه‌ها