الگوی اجرای استراتژیک بازاریابی بین‌الملل در بخش پایین دستی صنعت نفت ایران

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف و ضرورت تحقیق: با توجه به اینکه در سطح استراتژیک الگویی برای اجرا و بسترسازی استراتژی­های بازاریابی بین­الملل بطور یکپارچه ملاحظه نگردید، ضرورت دارد که با هدف ارائه یک الگوی مرجع بتوان موضوعات مطرح در بازاریابی بین­الملل را طبقه­بندی نمود تا تعریف به جایگاه در حوزه موضوعات استراتژیک و عملیاتی این کارکرد صورت پذیرد و مبتنی بر آن همسویی و هم­افزایی در عملکرد صادراتی ایجاد شود.
روش­شناسی تحقیق: با توجه به اینکه در این پژوهش الگویی در سطح استراتژیک برای استراتژی بازاریابی بین­المللی تبیین شده است از منظر نتیجه یک پژوهش توسعه­ای می­باشد و استراتژی تحقیق از نوع استراتژی تحقیق زمینه­یابی است. سطح تجزیه و تحلیل در این پژوهش سازمان است. ابزار جمع­آوری داده­ها برای عملکرد صادراتی داده­های ثانویه خارجی شامل گزارشات سازمان مدیریت صنعتی در ارتباط با پانصد شرکت برتر و گزارشات عملکردی هر یک از سازمان­های تحت بررسی، بوده و برای تعیین درجه همسویی استراتژیک از نظریه نقاط مرجع استراتژیک و تئوری مجاورت مبتنی بر رویکرد فازی استفاده شده است.
یافته­های پژوهش: نتایج نشانگر آن است که اولاً بین متغیر­های همسویی و عملکرد صادراتی همبستگی مثبت و بالایی وجود داشته و متغیرهمسویی عمودی بطور مستقیم بر عملکرد صادراتی مؤثر بوده ولی متغیر­های همسویی افقی و گروه محصولات اثری تعدیل­کننده دارند. ثانیاً میزان تأثیر متغیر همسویی عمودی بر عملکرد صادراتی بیشتر است. ثالثاً، الگوی نقاط مرجع استراتژیک راهنمای عملیاتی مناسبی برای هر یک از استراتژی­های مورد انتخاب سازمان در سطح اجرا و کنترل ارائه می­نماید، بطوری که برنامه­ریزی منطقی بازار بین­الملل، اجرا و کنترل استراتژیک بازار را با تجویز آمیخته منطبق با استراتژی­ها در سطح بین­المللی تسهیل می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model of International Marketing Strategic Implementation in the Downstream Sector of Iran’s Petroleum Industry

نویسندگان [English]

 • Iman Mohammadali Tajrishi
 • Sina Nematizadeh
 • Hasan Esmaeilpour
 • Ghasemali Bazayee

چکیده [English]

 
 
Abstract
   Purpose and Necessity of Research: Given that at the strategic level a model for implementing international marketing strategies was not observed, it is necessary to classify the issues raised in international marketing in order to provide a reference model to define the position in the area of ​​strategic and operational issues of this function based on it, to create alignment and synergy in export performance.
   Research Methodology: Given that this research has defined a strategic model for international marketing strategy, it is a developmental research perspective and the research strategy is survey. The level of analysis in this research is organization. The data gathering tool for export performance is external secondary data included Industrial Management Organization reports on top 500 companies and performance reports of each of the organization. Strategic reference points theory for strategic alignment and the fuzzy approach based on proximity theory were applied.
   Research conclusions: The results indicate that, firstly, there is a positive and high correlation between the variables of alignment and export performance, and the vertical alignment variable has a direct effect on export performance, but the horizontal alignment variables and product groups have a moderating effect. Second, the effect of the vertical alignment variable on export performance is greater. Third, the strategic reference points pattern provides an appropriate operational guide for each of the strategies chosen by the organization at the implementation and control level, so that international market logic planning, execution and strategic market control are matched with the prescription and facilitates strategies internationally.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic alignment
 • Quantitative Strategic Reference Points (QSRP)
 • Proximity Theory
 • International Marketing Strategy
 • export performance
 1. Keegan, Warren J. and Green, Mark C. (2014). Global Marketing Management. 8th edition, Pearson.
 2. Hunger, J.D. and T.L. Wheelen (2017). Essentials of Strategic Management. 2th Edition, Upper Saddle River N.J.: Prentice-Hall.
 3. Kathuria, R; Joshi, M. and porth, S.J. (2007). Organizational Alignment and Performance: Past, Present and Future. Management Deliusion. Vol.45, No. 3, Pp. 126-145.
 4. Mintzberg, H. and, J.B. Quinn. (1991). The Strategy Process: Concepts, Contexts, Case. 2nd Edition. Englewood Cliffs N.J., Prentice-Hall.
 5. Pearce, J.A. and R.B. Robinson (1991). Strategic Management Practice: Riding in Strategic Management. New York: McGraw-Hill.
 6. Doty, D.H.; W.H. Glick and G.P. Huber (1993). Fit, Equifinality and Organizational Effectiveness: A Test of Two Configurational Theories, Academy of Management Journal, Vol. 36, No. 6, Pp. 8-25.
 7. Cousins, P.D. (2005). The Alignment of Appropriate Firm and Supply Strategies for Competitive Advantage. International Journal of Operation & Production Management.Vol.25, No.5. Pp.403-428
 8. Miller, D. (1992). Environmental Fit versus Internal Fit. Organ. Sci. Vol.3, No.2 pp.159-178.
 9. Nadler, D., M.L. Tushman. (1980). A Congruence Model for Diagnosing Organizational Behavior. Resource Book in Macro Organizational Behavior. Goodyear, Santa Clara, CA. 30-46.
 10. Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, Vol. 7, No. 3, Pp. 99-120.
 11. Chorn, Norman H. (1991). The Alignment Theory: Creating Strategic Fit, Management Decision, Vol. 29, No. 1, Pp. 120-145.
 12. Daft, Richard L. (2015). Organization Theory and Design. 12th Edition. York: South-Western College Publishing.
 13. Galbraith, J. and R. Kazanjain (1986). Strategy Implementation. Boston: West Publishing.
 14. Itami, H. (1987). Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press.
 15. Leavit, H.J. (1965). Applied Organizational Change in Industry: Structural, Technological and Humanistic Approaches; New Perspectives in Organizational Research. In March J.G; hand book of organization, Chicago: Rand McNally, Pp. 55-71.
 16. Prahalad, C.K. and C. Hamel (1990). The Core Competence of Corporation. Harvard Business Review, May-June.
 17. Scott, G. William & Mitchell, R. Terence, (1972). Organization Theory: A Structural and Behavioral Analysis, 2nd ed. Irwin, Inc.
 18. Andrews, R. Kenneth (1987). The Concept of Corporate Strategy. 3rd Edition. London: Richard D. Irwin, Inc.
 19. Chandler, A. 1962. Strategy & Structure. New York: MIT Press.
 20. Dvir, D.; E. Segev and A. Shenhar (1993). Technologies Varying Impact on the Success of Strategic Business Units within the Miles and Snow Typology, Strategic Management Journal, Vol. 4, No. 2, Pp. 155-161.
 21. Fisher, J. and V. Govindarajan (1990). Strategy, Control Systems and Resource Sharing: Effects on Business Unit Performance, Academy of Management Journal, Vol. 32, No. 2, Pp. 259-285.
 22. Waterman, R.H. (1986). The Seven Elements of Strategic Fit, Journal of Business Strategy, Vol. 2, No. 3, Pp. 35-46.
 23. Woodward, J. (1965). Industrial Organization: Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press.
 24. Melenyk, S. A., Calantone, R.J., Luft, G., Steeat, D. M., Zsidisin, G.A., Hanson, G., and Burns, L. (2005). An Empirical Investigation of the Metrics Alignment Process, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.54 No. 5/6, pp.312-324.
 25. B, Sam and Dr. Radha Ganesh Kumar (2020). Global Marketing in India- Opportunities and Challenges, Journal of Global Marketing (Our Heritage), ISSN: 0474-9030 Vol-68-Issue-1-January-2020, PP. 4561-4570.
 26. Sabherwal, R. Hirschheim, R. and Goles, T. (2001). The Dynamics of Alignment: Insights from a Punctuated Equilibrium Model, Organization Science, Vol. 12, No. 2, March- April.
 27. Holopainen, Jani, Osmo Mattilla, Essi Poyry, Petri Parvinen and Tuure Tuunanen (2020). Stakeholder Strategy and Design Alignment Framework for Design Science Research-A Study in the Context of VR-Aided Marketing and Sales, Hawaii International Conference on System Science. ISBN: 978-0-9981331-3-3, http://hdl.handle.net/10125/63926.
 28. Fuller, C.W. Vassie, L.H. (2002). Assessing the Maturity and Alignment of Organizational Culture in Partnership Arrangements, Employee Relations, Vol.24, No.5, Pp. 540-555.
 29. Gregor, S., Hart, D. and Martin, N. (2002). Enterprise Architectures: Enables of Business Strategy and IS/IT Alignment in Government, Information Technology & People, Vol. 20 No.2, Pp. 96-120.

 

 1. Kyobe M. (2008). The Influence of Strategy-making Types on IT Alignment in SMEs, Journal of Systems and Information Technology, Vol. 10, No. 1, Pp. 22-38.
 2. Clarke, Steve (2006). Information System Strategic Management: An Integrated Approach, 7th Edition, Routledge.
 3. Mintzberg, Henry (2007). Tracking Strategies: toward a General Theory. 1st Edition. Oxford: Oxford University Press.
 4. Robbins, Stephen P (2018), Organizational Behavior, Prentice Hall.
 5. Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage: Creating & Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
 6. Figenbaum, Avi and Hart D. Schendel (1996). Strategic Reference Point Theory, Strategic Management Journal, Vol. 17, No. 3, Pp. 219-235.
 7. Bamberger, Peter and Avi Figenbaum (2008). The Role of Strategic Reference Points in Explaining the Nature and Consequences of Human Resource Strategy, Academy of Management Review, Vol. 21, No. 4, Pp. 219-235.
 8. Burrell, G. and G. Morgan (1979). Sociological Paradigms and Organizational Analysis. London: Heinemann.
 9. Hall, R.H. (2004). Organization: Structures, Processes and Outcomes. 8th Edition, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
 10. Scott, Richard W. (2002). Organization: Rational, Natural and Open Systems, 5th Edition, Prentice Hall.
 11. Pegan, Giovanna and Donata Vianelli and Patrizia de Luca (2019). International Marketing Strategy: The Country of Origin Effect on Decision-Making in Practice. Springer, PP. 23-28.
 12. Lymbersky, Christoph. (2018). Market Entry Strategies. 1st Edition. New York: Management Laboratory Press.
 13. Solberg Carl Arthur (2011). The Perennial Issue of Adaptation or Standardization of International Marketing Communication: Organizational Contingencies and Performance. Journal of International Marketing. Vol.10. No.3. Pp. 1-23.
 14. Pegan, Giovanna and Donata Vianelli and Patrizia de Luca (2019). International Marketing Strategy: The Country of Origin Effect on Decision-Making in Practice. Springer, PP. 23-28.
 15. Samiee, Saeed and Suthawan Chirapanda (2019). International Marketing Strategy in Emerging-Market Exporting Firms. Journal of International Marketing, Vol. 76, No. 3. Issue: 6. PP, 75-91.
 16. Hulberg, Jon (2006). Integrating Corporate Branding and Sociological Paradigms: A Literature Study. Brand Management. Vol. 4. No. 1/2. Pp. 60–73.
 17. Zou Shaoming & Cavusgil S Tamer (2002). The GMS: A Broad Conceptualization of Global Marketing Strategy and Its Effect on Firm Performance. Journal of Marketing. Vol. 66. No. 4. Pp. 40-57.
 18. Ozsomer Aysegul and Prussia Gregory (2000). Competing Perspectives in International Marketing Strategy: Contingency and Process Models. Journal of International Marketing. Vol. 8. No. 1. Pp. 27-50.
 19. Ozsomer AyYegql, Simonin Bernard L. (2004). Marketing program standardization: A cross-country exploration. International Journal of Research in Marketing. vol.21. No.1. pp.397–419
 20. Javalgi, Rajshekhar (Raj) G. Sung Min Kim, William Lundstrom and Robert F. Wright (2016). Toward the Development of an Integrative Framework of Subsidiary Success: A Synthesis of the Process and Contingency Models with the Strategic Reference Points Theory. Thunderbird International Business Review. Vol. 48. No 6. Pp 843–866.
 21. Solberg Carl Arthur (2011). The Perennial Issue of Adaptation or Standardization of International Marketing Communication: Organizational Contingencies and Performance. Journal of International Marketing. Vol.10. No.3. Pp. 1-23.
 22. Theodosiou & Leonidou (2013), Standardization versus Adaptation of International Marketing Strategy: An Integrative Assessment of the Empirical Research. International Business Review.Vol. 12. Pp. 141–171.
 23. Zou Shaoming & Cavusgil S Tamer (2002). The GMS: A Broad Conceptualization of Global Marketing Strategy and Its Effect on Firm Performance. Journal of Marketing. Vol. 66. No. 4. Pp. 40-57.
 24. Katsikeas, Constantine, Leonidas Leonidou and Athina Zeriti (2019). Revisiting international marketing strategy in a digital era: Opportunities, challenges, and research directions. International Marketing Review. ISSN: 0265-1335. Vol. 85, Issue: 3. PP, 70-85.https://doi.org/10.1108/IMR-02-2019-0080
 25. Rahnavard, Farajolah and Saeed Nikzad (2012). The Alignment between Organizational Elements, Public Management Press, Routledge Taylor and Francis Group.
 26. Tanaka, Kazuo (1996). An Introduction to Fuzzy Logic for Practical Applications, 1th edition, Springer, New York.
 27. Grint, keith (1998). Fuzzy Management: Contemporary Ideas and Practices at Work, 1th Edition, Oxford university Press.
 28. Karpagalakshmi S. and Muthusamy A. (2019). A Study on Export Performance of Cocoa Products in India. International Journal for Innovative Research in Multidisciplinary Field, ISSN:2455-0620, Vol. 5, Issue: 2. PP, 101-106.
 29. Katsikeas, Constantine S. Leonidas C. Leonidou. Neil A. Morgan. (2000). Firm-Level Export Performance Assessment: Review, Evaluation, and Development. Journal of the Academy of Marketing Science. Vol. 28. No. 1. Pp. 493-511.
 30. Hulberg, Jon (2006). Integrating Corporate Branding and Sociological Paradigms: A Literature Study. Brand Management. Vol. 4. No. 1/2. Pp. 60–73.
 31. Griffith, David A (2006). Fitting Strategy Derived from Strategic Orientation to International Contexts. Thunderbird International Business Review. Vol. 48. Pp. 75-91.
 32. Lymbersky, Christoph. (2018). Market Entry Strategies. 1st Edition. New York: Management Laboratory Press.
 33. Kotler, Philip T. and Keller, Kevin Lane. (2014). Marketing Management, 14th edition, Pearson.
 34. Radebaugh, Lee H. and John D. Daniels. (1998). International Business. 9th Edition. New York: Prentice Hall.
 35. Kotler, Philip T. and Keller, Kevin Lane. (2014). Marketing Management, 14th edition, Pearson.
 36. Cateora & Graham (2012), International Marketing, 11th Edition. Boston: McGraw-Hill.