چرا کودکان مراکز‌ خرید را ترک می‌کنند: مطالعه‌ای کیفی به‌روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 گروه ریاضی و آمار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

اخیرا مطالعاتی در‌مورد مصرف‌کنندگان کودک انجام نشده و اکنون به‌طور جهانی پذیرفته‌شده که کودکان امروزه نقش چندوجهی در مصرف ایفا می‌کنند، این نقش‌ها عبارتند‌از: خریدار، تاثیرگذار و متقاعدکننده.کودکان بخش مهمی از دنیای اقتصاد هستند و اقدامات روزمره آن‌ها به بخش مصرف‌کننده اقتصاد مرتبط است. بسیاری از محققان بر اهمیت تاثیر کودکان بر خرید والدین خود متمرکز شده‌اند و بسیاری از آن‌ها به اثرات روانی حضور کودکان در تجربه خرید پی برده‌اند.
هدف این مقاله، شناخت پیشایندها و پیامدهای تجربه کودکان به‌عنوان مشتریِ مراکز‌خرید با ارائه بررسی از پژوهش‌های گذشته در‌مورد کودکان به‌عنوان مصرف‌کنندگان خرده‌فروشی، با تمرکز بر تجربه‌خرید مشتری و جامعه‌پذیری مصرف‌کننده می‌باشد. رویکرد این پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب می‌باشد. گردآوری داده‌ها به روش اسنادی و با بررسی تمامی منابع علمی در جامعه آماری مطالعات مرتبط با کودکان به‌عنوان مصرف‌کننده در بازه زمانی 1988 تا 2020 انجام شد. در این مطالعه کیفی فراترکیب، الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو (2007) مورد‌استفاده قرار گرفته که در این راستا 39 پژوهش در زمینه موضوع مدنظر بررسی و در نهایت 16 پژوهش به‌صورت هدفمند انتخاب گردید. از میان مطالعات بررسی شده 62 کد اولیه و 5 مفهوم استخراج گردید. در‌نهایت یافته‌ها در‌قالب مدل ارائه گردید. یافته‌ها نیز حاکی‌از‌آن است که مراکز‌خرید برای جذب کودکان با توجه به ویژگی‌های مرکز‌خرید تمرکز کنند تا تمایل برای انتخاب مرکز‌خرید افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Why children leave shopping malls: A qualitative meta-method study

نویسندگان [English]

  • mahdieh fannakhosro 1
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaee 2
  • mohammadali abdolvand 3
  • mohsen khon siavash 4

1 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Department of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Recently, there have been no studies on child consumers, and it is accepted in the world that these days, children play a multifaceted role in consumption, these roles are: buyer, influencer, and persuader. Children are an important part of the economic, and their daily actions are as consumer in the economy. Many researchers have focused on the importance of children's influence on their parents' purchases, and many of them have realized the psychological effects of children's presence in the shopping experience.
The purpose of this article is to identify the antecedents and consequences of children's experience as customers of shopping centers by reviewing past researches about children as retail consumers, focusing on the customer's shopping experience and consumer socialization. The approach of this research is qualitative and meta-synthesis. Data collection was done by documentary method and by reviewing all scientific sources in the statistical community of studies related to children as consumers in the period from 1988 to 2020. In this meta-synthesis qualitative study, the seven-step model of Sandelowski and Barroso (2007) was used, in this regard, 39 researches were examined in the field of the subject and finally 16 researches were selected purposefully. Among the reviewed studies, 62 codes and 5 concepts were extracted. Finally, the findings were presented in the form of a model. The findings also indicate that shopping centers should focus on the characteristics to attract children so that the desire to choose the shopping center increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shopping center
  • Children customer experience
  • Consumer socialization
  • Technology
  • Meta-Synthesis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401