تبیین تاثیر فعالیت های بهره برداری و اکتشاف بر عملکرد از طریق نوآوری محصول و خدمات در شرکت های تولیدی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

2 مدیر گروه و دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده:
یک سازمان برای بقا، رشد، بهبود عملکرد، نوآوری محصول و خدمات و امکان رقابت پذیری در محیط پویای امروزی به قابلیت دوسوتوانی استراتژیک و بالتبع افزایش کارایی و بهره وری شرکت ها نیاز دارد.
روش: به این منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، مدل مفهومی پژوهش استخراج شد؛ سپس به منظور بررسی مدل و فرضیه هـای پـژوهش، 333 شرکت صنعتی شهر اصفهان بررسی گردید. برای روایی این پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شد. برای پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده و میزان آن 941/0 تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش تحلیل مسیر اسـتفاده شد.
بر اساس مدل پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود تأثیر مثبت و معنادار بهره برداری و اکتشاف بر عملکرد از طریق نوآوری محصول و خدمات و نقش میانجی اکتشاف در تاثیر بهره برداری بر عملکرد است. به این معنا که زمانی که فعالیت های نوآوری شرکت به اندازه کافی مورد بهره برداری قرار بگیرد، به کارآیی می رسند و سازمان های فعلی باید به تدریج و به طور مداوم برای بقا تغییر کنند و این تغییر باید مبتنی بر جمع آوری داده هایی مناسب از محیط خارجی و داخلی و تبدیل آنها به دانش باشد.
نتایج پژوهش نشان داد که یک مسیر متوالی بهینه در نوآوری محصول و خدمات و مسیر بهره‌برداری-اکتشاف وجود دارد و مسیر رسیدن به نوآوری محصول و خدمات سودآور با بهره‌ برداری از منابع و قابلیت‌های موجود شرکت آغاز می‌شود و با اکتشاف برای تعیین و توسعه کاربردهای تکنولوژیکی مناسب دنبال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the influence of exploitation and exploration activities on performance through product and service innovation in manufacturing companies

نویسندگان [English]

  • Hassan Abedini 1
  • Naser Yazdani 2

1 Student. Shahed University

2 Associate Professor , Shahed University

چکیده [English]

Abstract
So an organization needs strategic ambidexterity and consequently Increasing the efficiency and productivity of companies in order to survive, grow, Performance improvements, Product-service innovation, and the Possibility of competitiveness in today's dynamic environment. To maximize firm’s performance, Product-service innovation must be developed through a sequential Exploitation-Exploration pathway.
To do so, initially, reviewing the literature, the conceptual model of this study was extracted, and then in order to analyze the research model and hypotheses, we examined 333 industrial firms in Isfahan city. For the validity of this questionnaire, the comments of professors and experts were used. For reliability, Cronbach's alpha was used and its value was determined to be 0.941. Path analysis method was used to analyze the data.
According to the research model, data analysis indicates the existence of a positive and significant effect of exploitation and exploration on performance through product and service innovation and the mediating role of exploration in the impact of exploitation on performance Also, there is a positive and significant effect of exploitation activities in manufacturing companies developing product and service innovation on exploration activities and a positive and significant effect of product and service innovation on performance.
The results showed that there is an optimal sequential Exploitation Exploration pathway in product and service innovation and exploitation-exploration pathway and the path to achieving profitable product and service innovation begins with the use of existing resources and capabilities of the firm and is followed by exploration to determine and develop appropriate technological applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ” Exploitation”
  • “Exploration”
  • “performance”
  • “Product-service innovation”
  • “strategic ambidexterity”

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401