پ

  • پدرام، آیدین بررسی رابطه بین ارزش برند و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 0، 1399]

خ

  • خداداد حسینی، حمید مفهوم‌سازی و تبیین الگوی سازگاری مدل کسب‌وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 0، شماره 0، 1399]

د

  • دیلمی عضدی، ارمان مفهوم‌سازی و تبیین الگوی سازگاری مدل کسب‌وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 0، شماره 0، 1399]

ر

  • رحیمی نیک، اعظم تبیین مدل چابکی فرآیند در توسعه استراتژیهای تولیدمحصول جدید با تمرکز بر طراحی پلتفرم خودروی ایرانی [دوره 0، شماره 0، 1399]

ص

  • صافی، حسین تبیین مدل چابکی فرآیند در توسعه استراتژیهای تولیدمحصول جدید با تمرکز بر طراحی پلتفرم خودروی ایرانی [دوره 0، شماره 0، 1399]

ف

  • فتحی، فاطمه بررسی رابطه بین ارزش برند و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 0، 1399]

ک

  • کردنائیج، اسدالله مفهوم‌سازی و تبیین الگوی سازگاری مدل کسب‌وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 0، شماره 0، 1399]

م

  • مرتضوی، مهدی بررسی رابطه بین ارزش برند و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 0، 1399]
  • مشبکی اصفهانی، اصغر مفهوم‌سازی و تبیین الگوی سازگاری مدل کسب‌وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 0، شماره 0، 1399]

ن

  • نعمتی زاده، سینا تبیین مدل چابکی فرآیند در توسعه استراتژیهای تولیدمحصول جدید با تمرکز بر طراحی پلتفرم خودروی ایرانی [دوره 0، شماره 0، 1399]