1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان فارس

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 345-358

سید احمد حسینی؛ علی حسین کشاورزی؛ فرجام زارع؛ امین عربی


2. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی: استانداری قم)

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 329-344

علی حسین کشاورزی؛ سید احمد حسینی؛ لیلا حیدری نسب؛ علی اصغر آمده