بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی: استانداری قم)

نویسندگان

چکیده

امروزه توجه به سرمایه اجتماعی ضرورتی بیش از پیش پیدا کرده و تحقیقات نشان دهنده آن است که مدیریت و بهبود چنین سرمایه ای در جوامع  و سازمان ها مزیت های برجسته ای را به همراه دارد. سازمان ها می توانند با تقویت این سرمایه، کارآیی سایر منابع را در جهت اهداف خود  افزایش دهند. تحقیق حاضر با هدف  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان در سطح استانداری قم انجام شده است. در این راستا ارتباط میان ابعاد ساختاری، ارتباطی، و شناختی سرمایه اجتماعی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد ساختاری، شناختی و رابطه ای سرمایه اجتماعی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان همبستگی وجود دارد،که بیشترین همبستگی مربوط به بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با توانمندسازی روان شناختی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between Social Capital and Employees' Psychological Empowerment (Case Study: Qom province local governornment office)

نویسندگان [English]

  • S.A Keshavarzi.A.H.
  • S.A Hoseini
  • L Heidari Nasab
  • A.A Amadeh

چکیده [English]

Nowadays, consideration to social capital has found increasing necessity and researches indicate that management and improvement of this capital has prominent advantages in communities and organizations. Organizations can increase the efficiency of their resources toward theire goals by reinforcing social capital. This article has investigated the relationship between social capital and employee psychological empowerment in Qom Province local governornment office. For this porpuse, relationship between social capital dimentions (structural, relational, and cognitive) and employees' psychologi-cal empowerment was studied using spearman’s correlation and regression. The results of the research indicated that there was significant correlation among social capital dimentions (structural, relational and cognitive) and employee psychological empowerment. The Highest correlation was found between relational dimention of social capital and employees' psychological empowerment.A

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employees' psychological empowerment
  • social capital
  • Structural dimention of social capital
  • Relational dimention of social capital
  • Cognitive dimention of social capital
  • Employees' psychological empowerment