1. عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 511-522

محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علیرضا پاکدین