1. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان فارس

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 345-358

سید احمد حسینی؛ علی حسین کشاورزی؛ فرجام زارع؛ امین عربی


2. بررسی اثر تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم بر بازدهی سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 31-42

سعید خدامرادی؛ ذبیح ا… داودآبادی؛ سید احمد حسینی؛ ذبیح ا… داودآبادی


3. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان (مطالعه موردی: استانداری قم)

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 329-344

علی حسین کشاورزی؛ سید احمد حسینی؛ لیلا حیدری نسب؛ علی اصغر آمده