1. رابطه عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای تلافی جویانه با توجه به نقش باورهای جبران عدالت

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 417-432

محسن گل‌پرور؛ زهرا واثقی


2. رابطه دشواری هدف و رهبری تحول‌گرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-190

محسن گل پرور؛ نفیسه وکیلی؛ سید حمید آتش پور


3. الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 405-416

محسن گل‌پرور؛ خیراله حسین‌زاده؛ اصغر آقایی


4. رابطه میان ابعاد تعهد سازمانی و رضایت از سرپرست و همکاران با تمایل به ترک خدمت با تأکید بر جایگزین‌های شغلی به عنوان متغیر میانجی

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 395-406

محسن گل‌پرور؛ حمیدرضا عریضی؛ سهراب علی محمدی