الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان مرد یک کارخانه صنعتی و تولیدی در شهر شیراز بودند که از میان آنها، 300 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهل‌الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ترک خدمت، پرسشنامه رفتارهای انحرافی، پرسشنامه فرسودگی هیجانی و پرسشنامه‌های رضایت شغلی و تعهد سازمانی بودند. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون، مدل‌سازی معادله ساختاری (SEM) و تحلیل رگرسیون واسطه‌ای مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از مدل‌سازی معادله ساختاری (SEM) نشان داد که؛ 1. فرسودگی هیجانی، 18 درصد از واریانس رضایت شغلی و رضایت شغلی، 20 درصد از واریانس تعهد سازمانی را تبیین می‌نمایند. 2. بدنبال آن تعهد سازمانی و فرسودگی هیجانی، 5/17 درصد از واریانس ترک خدمت و ترک خدمت و فرسودگی هیجانی 7/11 درصد از واریانس رفتارهای انحرافی را تبیین نمودند. 3.تحلیل رگرسیون واسطه‌ای نیز نشان داد که رضایت شغلی متغیر واسطه‌ای کامل در رابطه فرسودگی هیجانی با تعهد سازمانی و تعهد سازمانی نیز متغیر واسطه‌ای کامل در رابطه رضایت شغلی با ترک خدمت است.  بالاخره ترک خدمت نیز متغیر واسطه‌ای کامل در رابطه‌ی تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی بود. یافته‌های حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که فرسودگی هیجانی با ارتباطاتی فراگیر، همزمان باعث تضعیف رضایت شغلی و تعهد سازمانی و تقویت تمایل به ترک خدمت و رفتار های انحرافی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model of Relations between Job Satisfaction and Organizational Com-mitment with Emotional Exhaustion, Intention to Turn-over and Deviant Behaviors

نویسندگان [English]

  • M Golparvar
  • Kh Hoseinzade
  • A Aghayee

چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the model of rela-tions between job satisfaction and organizational commitment with emotion-al exhaustion, intention to turn-over and deviant behaviors. Research statisti-cal population was the male employees of an industrial and productive facto-ry in Shiraz City. 300 persons of them were selected using convenience sampling. Research instruments were questionnaires on turn-over, deviant behaviors, emotional exhaustion and job satisfaction and organizational commitment. The data resulted from questionnaires were analyzed using Pearson’s correlation coefficient, structure equation modeling and (SEM) mediation regression analysis. The results of structure equation modeling showed that:1) emotional exhaustion explained 18 percent of variance of job satisfaction and job satisfaction explained 20 percent of variance of organi-zational commitment.2) Also organizational commitment and emotional ex-haustion explained 17.5 percent of variance of  turn-over and turn-over and emotional exhaustion explained 11.7 percent of variance of  deviant behav-iors.3) Mediation regression analysis showed that job satisfaction played the complete mediator role in the relation between emotional exhaustion and or-ganizational commitment and also organizational commitment played the complete mediator role in relation between job satisfactions and turn-over. Finally turn-over was complete mediator variable in relation between organ-izational commitment and deviant behaviors. The findings of this research revealed that emotional exhaustion simultaneously weakens the job satisfac-tion and organizational commitment and strengthens the intention to turn-over and organizational deviant behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job satisfaction
  • Organizational commitment
  • Emotional exhaustion
  • Intention to turnover
  • Deviant behaviors