1. ارزیابی وضعیت مدیریت برون-سپاری مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 191-206

هوشنگ تقی‌زاده؛ زین‌العابدین صادقی باروجی