1. بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 451-464

ناصر حمیدی؛ ابوالقاسم بازرگان؛ فهیمه جباری


2. رابطه دشواری هدف و رهبری تحول‌گرا با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 177-190

محسن گل پرور؛ نفیسه وکیلی؛ سید حمید آتش پور


3. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان فارس

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 345-358

سید احمد حسینی؛ علی حسین کشاورزی؛ فرجام زارع؛ امین عربی