1. استراتژی تحول در بخش دولتی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 97-120

حسن دانایی‌فرد؛ سیدمهدی الوانی