1. ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 483-494

اسدا... کرد نائیج؛ حسین خنیفر؛ عباسعلی رستگار؛ سمیه زراعت کار


2. ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان

دوره 4، شماره 20، پاییز و زمستان 1385، صفحه 1-24

عباس علی رستگار؛ علی اکبر فرهنگی