1. مدل راهبردی انتخاب تأمین‌کننده استراتژیک جهانی

دوره 4، شماره 20، پاییز و زمستان 1385، صفحه 25-37

عباس مقبل باعرض؛ غلامرضا گودرزی