1. بررسی تاثیرتاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری رفتاری با نقش واسطه قدرشناسی مشتری (مورد مطالعه: اعضای باشگاه مشتریان چرم مشهد)

دوره 15، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 54-71

10.22070/15.11.54

ابوالحسن حسینی؛ میثم شیرخدایی؛ مائده نامور


2. بررسی ارتباط عوامل تشکیل دهنده بازاریابی رابطه‌مند با وفاداری مشتریان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

بهرام رنجبریان؛ مجتبی براری؛ تورج رضایی


3. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند(ERM) ( مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 407-422

مصطفی قاضی زاده؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ مهرنوش عباسپور؛ احسان عنبری