1. عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 511-522

محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علیرضا پاکدین


2. رابطه بین نسبت قیمت به سود با ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 325-338

محمود یحیی‌زاده‌فر؛ روح‌اله حجابی