1. تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: وزارت صنایع و معادن)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 265-276

سید حسین ابطحی؛ عسل آغاز