1. ارائه مدل چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران

دوره 16، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 201-212

10.22070/cs.2020.2474

محمدرضا جعفرزاده؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ احمد راه چمنی؛ ایرج ساعی ارسی


2. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیک در اینستاگرام

دوره 15، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-30

10.22070/cs.2019.15.12.17

عباس عباسی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ جمال بیگی