1. بررسی تأثیر عوامل مدیریتی، بازارگرایی و استراتژی رقابتی بر عملکرد کسب و کار رستوران‌های با حق امتیاز محدود

دوره 13، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

داود فیض؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ علی باغانی؛ حسین فارسی زاده


2. بررسی تأثیر بازارگرایی شرکت بر ارزش ایجاد شده سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 13، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 45-56

غلامحسین گل ارضی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ مهری شهریاری


3. مطالعه تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری قابلیت‌های نوآوری

دوره 13، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 57-74

اسماعیل ملک اخلاق؛ مصطفی ابراهیم پور؛ زهره نوروزی رودپشتی