بررسی رابطه روش‌های تأمین‌ مالی (منابع خارجی) و بازده و قیمت سهام شرکت‌های بورس تهران

نویسندگان

دانشگاه مازندران

چکیده

تحقیق حاضر، اثر منابع خارجی تأمین‌ مالی (انتشار سهام و وام بلندمدت) را بر قیمت و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در فاصله سال‌های 1379-1375 مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مقاله ابتدا تأثیر افزایش سرمایه و وام بلندمدت بر قیمت و بازده ماهانه سهام بررسی می‌شود. سپس بازده سالانه شرکت‌هایی که از دو منبع مالی خارجی استفاده کرده‌اند با همدیگر و با متوسط صنعت مقایسه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که تأثیرانتشار سهام نسبت به وام بلندمدت بر قیمت سهام بیش‌تر است. همچنین بازده شرکت‌هایی‌ که از طریق انتشار سهام تأمین‌ مالی کرده‌اند در مقایسه با بازده شرکت‌هایی که از وام بلندمدت استفاده کرده‌اند بیش‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Effects of Different Financing Methods on Stock Price and Corporations Return in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • A. Jafari-Samimi
  • M. Yahyazadehfar
  • M. Ebadi

چکیده [English]

This article examines the effects of different external financing methods on stock price and corporation return in Tehran stock market during 1996-2000. The consequences of share issued and long term borrowing on the stock price and monthly return of corporation in Tehran stock exchange is examined first. Then the Annual return of corporations benefiting from the two external financing methods is compared with each other and with that of the industry average.
The results show that share issuing method compared to long term borrowing has higher impact on stock price and on stock return of corporations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • External resource
  • Stock price
  • Stock return