1. طراحی مدل ریاضی برنامه‌ریزی پویای احتمالی مدیریت دارایی/بدهی شرکت‌های بیمه ایران

صفحه 1-10

علی‌اصغر انواری رستمی؛ حمید حبیبی


2. مبانی منطقی طراحی سیستم خط‌مشی‌گذاری دولتی برای تحقق عدالت حق‌مدار (براساس نهج‌البلاغه)

صفحه 11-38

علی‌اصغر پورعزت‌؛ سیدمهدی الوانی


3. بررسی رابطه روش‌های تأمین‌ مالی (منابع خارجی) و بازده و قیمت سهام شرکت‌های بورس تهران

صفحه 39-44

احمد جعفری‌صمیمی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر؛ میرکریم عبادی‌دولت‌آبادی


4. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در مراکز علمی - پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ در شهر تهران

صفحه 45-54

احمد سرداری


5. دیدگاه‌های نظری توسعه‌ آموزش عالی

صفحه 55-68

ابراهیم صالحی


6. طراحی‌ مدل‌ ریاضی‌ شبکه‌ زنجیره‌ تأمین‌ در خدمات‌ پس‌ از فروش‌ در صنعت‌ خودروسازی‌ ایران‌

صفحه 69-82

محمد فطانت‌؛ عباس ‌ مقبل‌ باعرض‌