طراحی‌ مدل‌ ریاضی‌ شبکه‌ زنجیره‌ تأمین‌ در خدمات‌ پس‌ از فروش‌ در صنعت‌ خودروسازی‌ ایران‌

نویسندگان

1 دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌

2 گروه‌ مدیریت‌ دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌

چکیده

سهم‌ هزینه‌ها‌ی‌ لجستیک‌ در قیمت‌ فروش‌ محصولات‌ سهم‌ بزرگی‌ است،‌ به‌ نحوی‌ که‌ در کشور آمریکا 30 درصد قیمت‌ فروش‌ یک‌ محصول‌ را هزینه‌ها‌ی‌ لجستیک‌ تشکیل‌ می‌دهد. در این‌ مقاله‌، چگونگی‌ طرح‌ شبکه‌ و مدل‌سازی‌ ریاضی‌ جهت‌ بهینه‌سازی‌ هزینه‌ها‌ی‌ لجستیک‌ در صنعت‌ خودروسازی‌ در ادبیات‌ تحقیق‌ در عملیات‌ ارائه‌ گردیده‌ است‌. طرح‌ شبکه‌ پیشنهادی‌ در چارچوب‌ طرح‌ «ترکیب‌ در راه‌» است‌ و در مدل‌ شبکه‌ طراحی‌ شده‌ اولاً بین‌ مبدأ و مقصد ایستگاه‌ واسطه‌ وجود دارد. ثانیاً به‌ جای‌ تک‌کالا، در شبکه‌ جریانی‌ از ترکیب‌ چند کالا وجود دارد. ثالثاً ایستگاه‌ واسطه‌ دارای‌ ظرفیت‌ معینی‌ است‌ و رابعاً در ایستگاه‌ واسطه‌ کنترل‌ حداقل‌ موجودی‌ مطرح‌ است‌، روش‌ حمل‌ قابلیت‌ تنوع‌ داشته، تابع‌ هزینه‌ حمل‌، قطعات‌ خطی‌ است‌، و عامل‌ هزینه‌ و زمان‌ در طراحی‌ شبکه‌ مدنظر بوده‌ است‌، به‌ نحوی‌ که‌ بهینه‌سازی‌ در عامل‌ هزینه‌ حمل‌، هزینه‌ انبار کردن‌ کالا و زمان‌ وصول‌ کالا از مرکز تولید به‌ مشتری‌ نهایی‌ بوده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mathematical Modeling in Supply Chain Network (in Iranian Auto Manufacturing Industry)

نویسندگان [English]

  • M. Fetanat 1
  • A. Moghbel Baarz 2

چکیده [English]

The logistic costs contribute a major part of products’ sales price to the extent that in the United States 30% of product cost is the logistic costs. In this article you will find, from the operational research viewpoint, the design of network and mathematical modeling for optimization of the logistic costs in automotive industries.
The framework of proposed plan is the merge in transit system, and in this model, there are merge centers between the origin and destination as the first rule, and secondly, instead of single product flow, there are multi commodities. Merge centers are capacitated as the third rule and finally the inventory should be the minimum quantity.
The variety of material handling is available with piecewise linear cost function. The cost and time factor in the design of network had been considered to optimize the cost of transportation, warehousing and delivery times to final customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Network
  • Mathematical Modelling
  • Agile Manufacturing