ارائه مدل تعیین میزان مخارج سرمایه‌ای در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران‌با استفاده‌از اطلاعات حسابداری

نویسندگان

چکیده

استراتژی تأمین مالی در شرکت‌ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است. یکی از اهداف مهم تأمین مالی، انجام سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها برای سودآوری بیش‌تر است. طرق مختلف تأمین مالی، شامل تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی و یا ترکیبی از این دو نوع است. مسأله این است که آیا سرمایه‌گذاری با بازار سهام ارتباط دارد؟ آیا می‌توان پیش‌بینی مقایسه‌ای بین شرکت‌هایی که برای انجام سرمایه‌گذاری خود، کانال تأمین مالی داخلی را انتخاب می‌کنند با آنان که تأمین مالی خارجی را انتخاب می‌کنند انجام داد؟همچنین آیا بازار سهام (قیمت‌های سهام) با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌ای در ارتباط است؟پاسخ همه سؤالات مذکور، مثبت است. سرمایه‌گذاری شرکت و بازار سهام، هم به‌طور سری‌های زمانی و هم به‌صورت متقاطع بهم وابسته‌اند. اما دو طیف شرکت‌های سرمایه‌ای و شرکت‌های اهرمی را محققان با شاخص معروفی بنام KZ درجه‌بندی و تعریف کرده‌اند.شرکت‌های سرمایه‌ای در مقایسه با شرکت‌های اهرمی، در زمان تأمین مالی دارای حساسیت بالاتری نسبت به اجزای غیربنیادی قیمت سهام در بازار سهام هستند. اجزای غیربنیادی سهام در بازار با شاخص معروفی به نام شاخص Q مشخص می‌گردد.همچنین شرکت‌های سرمایه‌ای در مقایسه با شرکت‌های اهرمی، در زمان تأمین مالی، دارای حساسیت کم‌تری نسبت به بازده آتی سهامشان به‌طور مثبت در بازار هستند.در این پژوهش یک مدل ساده برای شرایطی که تحت آن، سرمایه‌گذاری شرکت نسبت به حرکات ضریب Q که حاوی اطلاعات حسابداری و بازار سهم است، حساس خواهند بود، طراحی و ذکر گردیده است.کلید پیش‌بینی متقاطع مدل این است که قیمت‌ها ی سهام دارای یک تأثیر قوی‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌ای است. با استفاده از شاخص وابستگی به حقوق صاحبان سهام (سرمایه‌ای) آقایان Kaplan, Zingales، و بومی‌سازی شاخص KZ، حمایت خوبی برای این مدل پیش‌بینی یافت گردید. بخصوص شرکت‌هایی که در پایین پنجگاه شاخص KZ قرار می‌گرفتند، حساسیت سرمایه‌گذاری شان، به قیمت‌های سهام، بسیار بیش‌تر از شرکت‌هایی که در بالای پنجگاه شاخص KZ قرار می‌گرفتند، بوده است. همچنین مدل‌های پیش‌بینی متعددی در این پژوهش مورد بررسی و حمایت قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of the Model to Determine the Capital Expenditures of Listed Companies in TSE Using Accounting Information

نویسندگان [English]

 • A. Jahankhani
 • M. Kanani Amiri

چکیده [English]

  Financing strategy in corporations is one of the most important subject matters among accounting and finance scholars. Investment in companies to increase profitability is one of the important purposes of financing activities. Different methods for execution of financing activities include: Internal finance, external finance and combination of these two.   The problem is that whether there is any relationship between investment and stock prices. Could any comparative prediction be made between the companies who choose internal finance to perform their investment activities and the companies who choose external finance?   Is there any relationship between stock prices and investment in equity- dependent firms?   The answer to all aforementioned questions is positive. Companies’ investment and the stock prices are interrelated by time series. There is also cross sectional relationship between companies’ investment and the stock prices.   Scholars have defined and ranked equity dependent and levered firms by means of the famous index “KZ”.   Compared with levered firms, equity dependent firms are more sensitive to non-fundamental constituents of the stock prices at the time of financing.   Non-fundamental constituents of a stock price are specified by famous index called “Q” index. Equity dependent firms are also less sensitive to future returns of their stock at the time of financing.   In this study, we have developed a simple model for situations under which the company’s investment is sensitive to Q alterations that carries/contain accounting and stock prices information.   The key to cross-sectional prediction of this model is that the stock prices have stronger effect relative to investment of equity-dependent firms. We have supported our prediction model by using and localizing “Kaplan & Zingales” equity dependency index (KZ) and found out that sensitivity of investment to stock prices is much more in the companies lying under 5th quintile of KZ index in comparison with the companies lying above 5th quintile of the index. Several prediction models were also developed and examined in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • KZ index
 • Q index
 • Equity-dependent
 • Firms
 • Leverage Firms
 • Future stock returns
 • non-fundamental components
 • Financing
 • Investement
 • Stock issue