طراحی الگوی رهبری اثربخش‌ دانشگاهی

نویسندگان

چکیده

 مطالعات نشان داده که موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش‌ است‌. این امر در کلیه سازمان‌ها از جمله مراکز دانشگاهی صادق است. از آن جا که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در هزاره سوم میلادی با چالش‌های فزاینده مواجه هستند، حل و فصل این گونه چالش‌ها مستلزم برخورداری از رهبری و مدیریت کارامد و اثربخش‌ خواهد بود. در این مقاله براساس‌ نظریه‌های موجود در زمینه هدایت و رهبری، الگوهای مختلف رهبری اثربخش‌ و رهبری اثربخش‌ دانشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در نهایت، الگوی مفهومی رهبری اثربخش‌ دانشگاهی کشورمان بر مبنای شاخص‌های هشتگانه که مورد پذیرش خبرگان رهبری دانشگاهی است، طراحی گردیده است.براساس‌ نظر خبرگان رهبری و نتایج آزمون‌های آماری، معیار‌های هشتگانه رهبری اثربخش‌ به ترتیب اهمیت در قالب‌های ایجاد جاذبه، تیم‌سازی‌، توانمند‌سازی‌ گروهی، بهبود مستمر عملکرد، دارا بودن چشم‌انداز، خود ارزیابی، الهام‌‌بخشی و مربی‌گری‌ اولویت‌بندی‌ شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Effective Academic Leadership

نویسندگان [English]

  • M. Sa'atchi
  • A.A. Azizpour Shoobie

چکیده [English]

Studies have shown that organizational success is based on effective leadership, and this is true in every organization including academic centers. Since universities and higher education centers in the third millennium are encountering increasing challenges, overcoming these predicaments necessitates effective leadership and efficient management. In this article, based on the existing theories of leadership, various models of effective leadership and effective academic leadership have been assessed, and finally, our country's conceptual model of effective academic leadership has been designed.
According to the results of the statistical tests, the 8 effective leadership variables of this model have been prioritized on the ground of their importance as follows: 1) Creating Charisma, 2) Team Building, 3) Group Empowerment, 4) Constant Performance Improvement, 5) Vision, 6) Self-Evaluation, 7) Intuition, 8) Coaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Charismatic Leadership
  • Transactional Leadership
  • Transformational Leadership
  • Effective Leadership
  • Effective Academic Leadership