1. طراحی الگوی رهبری اثربخش‌ دانشگاهی

صفحه 1-18

محمود ساعتچی؛ علی‌اکبر عزیزپور شوبی


2. ارائه یک روش برای شبیه‌‌سازی‌ ارتباطات بین سازمانی دستگاه‌های دولت

صفحه 19-36

عادل آذر؛ بهروز زارعی؛ عظیم زارعی


3. طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی ایران

صفحه 37-57

محمدجواد حضوری؛ سیدحمید خدادادحسینی


4. تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی‌ تئوری بنیادی

صفحه 57-70

حسن دانایی‌فرد


5. تعیین پارامترهای بحرانی در افزایش رضایتمندی مشتریان: مطالعه موردی در فعالیت بانکی

صفحه 71-78

رضا برادران‌کاظم‌زاده؛ مهدی بشیری


6. طراحی مدل برنامه‌ریزی‌ نیروی انسانی برای بیمارستان‌های آموزشی مورد مطالعه: بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز

صفحه 79-90

جیران محمدی؛ عادل آذر؛ حسن زارعی‌متین