ارائه یک روش برای شبیه‌‌سازی‌ ارتباطات بین سازمانی دستگاه‌های دولت

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

 در حال حاضر، وابستگی کارکرد و فعالیت سازمان‌ها به یکدیگر، آن‌ها را خواسته یا ناخواسته ناگزیر به برقراری ارتباطات بین سازمانی کرده که تأثیر قابل توجهی بر کارایی آن‌ها دارد. از این‌رو، ارتباطات بین سازمانی، یکی از موضوعات و چالش‌های جالب توجه پژوهشگران محسوب می‌شود که غالباً در سطح شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر، ارتباطات بین سازمانی با همان منطق اما به گونه‌ای دیگر در دستگاه‌های دولتی وجود دارد که منشأ بسیاری از مشکلات نیز به‌شمار می‌رود. به دلایل متعدد، نتایج پژوهش‌های یاد شده در بخش دولت قابل پیاده‌‌سازی‌ نیست‌. لذا این مقاله به ارائه یک متدولوژی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی در بخش دولت پرداخته، با توجه به ابعاد مختلف مترتب بر آن در تحلیل از رویکرد شبیه‌‌سازی‌ کامپیوتری استفاده شده است. بستر اجرای این متدولوژی، شبکه الکترونیکی دولت است‌. به کمک این شبکه، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی شناسایی، مستند‌سازی‌ و تحلیل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Methodology for Simulation of Inter-Organizational Relationship in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • A. Azar
  • B. Zarei
  • A. Zarei

چکیده [English]

Today, dependencies of organizations to each other for survival push them to initiate inter-organizational relationship. So inter-organizational relationship becomes one of the interesting research topics and usually studied in business organization level. On the other hand inter-organizational relationship exists in public organizations based on the same logic, and causes many problems for these organizations. For many reasons, available research results cannot be used in public sector. Therefore this article presents a methodology based on simulation approach to study inter-organizational relationship in public organizations. Executive context for this methodology is government electronic network, and through a process approach, identification, documentation, and analysis of the inter-organizational relationship are performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter
  • Organizational Relationship
  • Simulation