طراحی مدل برنامه‌ریزی‌ نیروی انسانی برای بیمارستان‌های آموزشی مورد مطالعه: بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تأمین‌ نیروی انسانی از اهداف استراتژیک هر سازمان در راستای دستیابی به اهداف خود است. نیروی انسانی، به‌ویژه نیروی انسانی متخصص، بر خلاف نیروی غیرمتخصص به راحتی در مواقع نیاز در دسترس نیست و باید با برنامه‌ریزی لازم در جهت تأمین‌ و تدارک صحیح آن‌، متناسب با اهداف آتی سازمان اقدام شود.هدف از این پژوهش، در دو مسأله اساسی نهفته است: اول پاسخ به این سؤال که آیا بین تعداد پزشک متخصص وتعداد بیمار مراجعه‌کننده تعادل نسبی برقرار است یا خیر؛ و دوم تعیین و شناسایی مدل مناسب برای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نیروی انسانی متخصص.بدین‌منظور در این پژوهش کاربردی، سعی شده بین عرضه و تقاضای نیروی متخصص پزشکی و تعداد بیمار، تعادل نسبی ایجاد شود و برای این کار از مدل پیش‌بینی باکس و جنکینز استفاده شده است. این مدل، با مطالعه اطلاعات و آمار 10سال گذشته تعداد بیماران و پزشکان متخصص که از طریق اسناد ومدارک پزشکی جمع آوری گردیده، ابتدا تعداد بیماران را در پنج سال آینده پیش‌بینی و سپس با توجه به ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعداد پزشک متخصص مورد نیاز را برآورد می‌کند. فرض اساسی تحقیق این است که مدل پیش‌بینی از یک فرتیند اتورگرسیو تلفیقی (ARIMA) برخوردار است. اما پس از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار (Statgraph) مشخص شد که مدل مورد استفاده از فرایند اتورگرسیو مرتبه اول (AR 1) پیروی می‌کند. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که به‌طور کلی، تعادل نسبی بین عرضه و تقاضای نیروی متخصص در جامعه آماری مورد نظر (بیمارستان‌های آموزشی) وجود ندارد و برای برقراری این تعادل راهکارهایی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Manpower Planning for Educational Hospitals in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • J. Mohammadi
  • A. Azar
  • H. Zareei Matin

چکیده [English]

 Procuring manpower is one the strategic goals of every organization. Expert manpower is not easily attainable whenever needed. Therefore, organizations should have a plan to provide themselves with expert manpower in accord with their future goals. This research aimed to answer two major questions: 1) Is there a balance present between supply and demand of doctors with respect to the number of patients? 2) What is an appropriate model for planning and predicting the expert manpower needed? To this aim, in this applied research the effort is taken to make a balance between the number of doctors with respect to the number of patients using Box – Jenkins predicting model. This model predicts the number of patients in the desired future taking regulations and standards of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education into consideration.  The major hypothesis of this research is that the above mentioned model used an Auto regressive integrated – moving average (ARIMA), but after collecting and analyzing the data using "stat graph" software it came evident that the RA (1) model was used for the research. It was also shown that there is not any balance present between supply and demand of the expert manpower in the statistical society (educational hospitals), and certain recommendations are put forth.