طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی ایران

نویسندگان

چکیده

 سازمان‌های دولتی به دلیل ساختار سلسله مراتبی زیاد، قوانین و مقررات فراوان و دست و پا گیر، وجود بودجه مصوب و عدم وجود سرمایه مخاطره‌آمیز و پاداش‌های مؤثر بعضاً زمینه مساعدی برای ظهور افکار خلاق و طرح‌های نوآور ندارند.این تحقیق در نظر دارد تا از طریق شناخت عوامل درون و بیرون سازمانی مؤثر بر نوآوری مدلی را برای نهادینه کردن آن (اشاعه، فراگیر و استمرار بخشیدن بدان) تدوین کند. بدین‌لحاظ این پژوهش ضمن شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری، ترتیب اهمیت آنان را نیز مشخص و با توجه به نوع خاص نظام حکومتی کشورمان، مدلی را ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and Verifying a Model for Institutionalizing Innovation in Iranian Public Sector

نویسندگان [English]

  • M.J. Hozoori
  • H. Khodadad Hosseini

چکیده [English]

It seems that public organizations due to hierarchical structure, abundance of laws and procedures, approved budget, lack of venture capital, and ineffective rewards have no suitable context for presenting creative idea and implanting innovation.In this article we designed a model for institutionalizing innovation in the public sector with considering internal and external factors. So in the present research, in addition to recognizing effective factors on innovation, the priority is defined and with respect to our governmental system a basic model is rendered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Nomocratic State
  • Teleocratic State
  • Venture Capital
  • Special Rrevenue