رابطه جوسازمانی با استرس‌شغلی و آثار آن بر دبیران مدارس متوسطه

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه جوسازمانی با استرس‌شغلی دبیران و آثار آن بر دبیران مدارس متوسطه بود. اهداف ویژه عبارتند از: 1) تعیین رابطه جوسازمانی با استرس‌شغلی دبیران، 2) تعیین رابطه جو سازمانی با شاخص‌های استرس‌شغلی دبیران، 3) تعیین رابطه جوسازمانی، و استرس‌شغلی با ویژگی‌های دموگرافیک دبیران. روش مطالعه، توصیفی از نوع همبستگی بود. برای ارزیابی متغیرها از پرسشنامه جوسازمانی لیتوین و استرینجر، و پرسشنامه استرس‌شغلی کریاکو وساتکلیف استفاده شد. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، متناسب با حجم جامعه‌ استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و تعیین نوع رابطه بین متغیرهای مورد پژوهش، این آزمون‌ها به کار برده‌شد: ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه بین متغیرهای جوسازمانی و استرس شغلی، آزمون t برای مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل(زن و مرد)، و تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) برای مقایسه سایر گروه‌ها. نتایج پژوهش نشان داد که: 1. بین جو سازمانی و استرس‌شغلی رابطه معناداری وجود دارد، 2. در تعیین رابطه بین جوسازمانی با شاخص‌های استرس‌شغلی، بیش‌ترین رابطه به شاخص مسائل مربوط به دانش‌آموزان ‌تعلق دارد، 3. رابطه بین شاخص‌های جوسازمانی و استرس‌شغلی معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship of Organizational Climate with Job Stress and its Consequences upon High Schools Teachers

نویسندگان [English]

  • A. Ghaseminejad
  • S. Siadat

چکیده [English]

The purpose of this study was to find out the relationship between organizational climate and job stress and its consequences upon high school teachers. The purposes were as follows: 1. Identifying relationship of organizational climate with job stress. 2. Identifying relationship of organizational climate with job stress indices. 3. Identifying relationship of organizational climate with job stress and demographic characteristics. Research method was descriptive correlative. To collect date, litwin & stringer organizational climate questionnaire, and kyriacou & sutcliff’s job stress questionnaire were used. Statistical sample size was randomly selected and data findings showed that there is a significant relation between organizational climate and job stress. Also, most relation belonged to student's affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Climate
  • High School Climate
  • Students
  • Teacher Job Stress