طراحی مدل تجربه سازمانی مدیران و تبیین عناصر اصلی آن

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این پژوهش، تجربه سازمانی و تحلیل مؤلفه‌های فرایند کسب تجربه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در یک نگاه ابتدایی، تجربه یک واژه بدیهی به نظر می‌رسد، ولی در کاربرد، پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد. کسب تجربه، تجزیه و تحلیل و استفاده از نتایج آن، کاربرد بسیار مهمی در موضوعات مدیریت نوین از جمله مدیریت دانش دارد. علاوه بر آن، موضوع یادگیری و سازمان‌های یادگیرنده در بسیاری از موارد متکی به موضوع تجربه هستند. این مقاله بر فرایند تجربه در سازمان‌ها (تجربه مدیران) متمرکز شده است. در ابتدا، پیشینه تحقیق در رابطه با موضوع تجربه مورد بررسی قرار گرفته و مؤلفه‌های اصلی تجربه در نتیجه بررسی تحلیلی این متون به‌دست‌ آمده‌اند. در بررسی پیشینه پژوهش، نظر صاحبنظران مختلف در خصوص تجربه مطالعه شده و نتیجه آن به‌دست‌ آمدن این مؤلفه‌ها و فرایند کلی برای کسب تجربه است که در قالب یک مدل مفهومی ارائه شده است. با توجه به شرایط کشور، این مدل و مؤلفه‌های اصلی آن مورد بررسی قرار گرفته و آزمون شده‌اند. بررسی مدل و مؤلفه‌های مذکور با طراحی یک پرسشنامه نظرسنجی بسته با طیف لیکرت که با استناد به کسب نظر خبرگان طراحی شده، صورت گرفته و نتایج آزمون‌های استنباطی و توصیفی برای ارائه مؤلفه‌های اصلی و مدل فرایندی تجربه ارائه شده‌اند. نتیجه نهایی ارائه‌ این مدل با مراحل وقوع یک رخداد، کسب و درک موضوع، تحلیل و بررسی، نتیجه‌گیری و استفاده در خصوص تجارب مدیریتی در ساز مان‌های ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Managers' Organizational Experiences and Verifying the Relative Components

نویسندگان [English]

  • Sh. Elahi
  • A. Azar
  • A. Rajabzadeh

چکیده [English]

In this survey, the study of organization experience and its components are considered. Experience is a simple word but its application is merely complex. Experience acquisition, analyzing and using of that, is fundamental of knowledge management. In addition, learning and organization learning is dependant to experience. Because of importance of this concept, this study focuses on the experience process in organization. With studying experience literature, variables and its process are elicited and these variables are tested by some experts, a questionnaire is designed based on these variables and the view of experts is acquired. The result is rendered by an experience process model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience
  • Managers' Experiences
  • Knowledge
  • Managers' Experiences
  • Organizational Learning
  • organizational Memory